Open navigation

Công văn 39614/CTHN-TTHT ngày 11/08/2022 Sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39614/CTHN-TTHT

V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc.

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 
(Địa chỉ: Tầng 2, tháp A, tòa nhà Central Point, Số 219 phường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Thành phố Hà Nội; MST: 0101573511)

Trả lời công văn số 1530/VEC-TCKT ngày 15/07/2022 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về công tác sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Khoản 2 Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn:

“2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)”.

- Căn cứ Điểm a, Khoản 4, Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

“a) Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác như trường hợp cung cấp dịch vụ h trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ đối tượng quy định tại điểm h khoản này), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.”

Căn cứ các quy định trên, Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thu phí thủ công trên các tuyến cao tốc, nếu không thuộc các dịch vụ đặc thù nêu tại điểm a Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì không có cơ sở được áp dụng theo điểm a Khoản 4 Điều 9 nêu trên.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện.

Trường hợp Công ty có vướng mắc về chính sách thuế, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT4;
- Website Cục thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.