Open navigation

Công văn 2180/BHXH-TT ngày 10/08/2022 Đẩy mạnh truyền thông bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/BHXH-TT

V/v đẩy mạnh truyền thông BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 4376/KH-BHXH ngày 29/12/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2022, trước thềm năm học mới, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2022-2023, BHXH Việt Nam hướng dẫn đẩy mạnh công tác truyền thông BHYT HSSV như sau:

1. Chủ thể truyền thông

- Học sinh, sinh viên;

- Phụ huynh học sinh, sinh viên;

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

2. Nội dung truyền thông

- Truyền thông ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng.

- Truyền thông việc tham gia BHYT là tuân thủ pháp luật, là quyền và nghĩa vụ của mỗi HSSV.

- Truyền thông về quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT.

- Truyền thông việc Quỹ BHYT trích chuyển kinh phí thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV tại nhà trường.

- Truyền thông nội dung HSSV khi tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm (nếu có).

- Truyền thông vận động, thuyết phục, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm làm công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH, BHYT tặng thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Truyền thông ý nghĩa, tiện ích của ứng dụng VssID - BHXH số. Người dân, trong đó có HSSV được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để KCB thay thế cho thẻ BHYT bằng giấy. Truyền thông việc người giám hộ (cha, mẹ học sinh) có thể cài đặt VssID cho học sinh dưới 15 tuổi chưa được cấp căn cước công dân, sử dụng thẻ BHYT để đi KCB trên ứng dụng.

- Truyền thông, vận động để mỗi HSSV là một tuyên truyền viên về BHYT.

- Truyền thông biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV.

3. Thông điệp truyền thông

- Vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

- Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ.

- Bảo hiểm y tế vì sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên.

- Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới.

- Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học.

- Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cùng hướng tới thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

4. Hình thức truyền thông

- Truyền thông thông qua các hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại truyền thông nhóm nhỏ,… kết hợp phát các sản phẩm truyền thông (tờ rơi, tờ gấp,…).

- Tăng cường số lượng, tần suất các tuyến tin, bài viết chuyên sâu, bài phỏng vấn, chương trình tọa đàm, clip tin tức, infographic,… trên các kênh truyền thông của các cơ quan thông tấn báo chí, các phương tiện truyền thông của Ngành, môi trường Internet, mạng xã hội.

- Tăng cường truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, truyền thông lưu động.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Trung tâm Truyền thông

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) triển khai công tác truyền thông BHYT HSSV.

- Xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông BHYT HSSV trên mạng xã hội.

- Tăng cường đăng tải tin, bài, phóng sự, video, infographic,… về BHYT HSSV trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Fanpage, Zalo OA của BHXH Việt Nam, trên môi trường internet, mạng xã hội, chú trọng ứng dụng công nghệ truyền thông mới, hiện đại (Thời gian đăng tải từ tháng 8 đến tháng 12/2022).

- Phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực truyền thông về BHYT HSSV theo các nội dung tại Mục 2. Chú trọng phối hợp với một số cơ quan thông tấn, báo chí phù hợp với thanh, thiếu niên đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự, sản phẩm truyền thông (video clip, infographic,…) về BHYT HSSV.

5.2. Tạp chí BHXH

- Xuất bản số chuyên đề BHYT HSSV nhân dịp đầu năm học mới.

- Xây dựng tuyến tin, bài truyền thông chính sách BHYT theo các nội dung tại Mục 2 (từ tháng 8 đến tháng 12 /2022).

5.3. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về BHYT HSSV qua Tổng đài hỗ trợ 1900.9068, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Fanpage BHXH Việt Nam và các kênh tiếp nhận, hỗ trợ thông tin khác của Ngành BHXH Việt Nam.

- Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng chủ động thông qua các hội nghị đối thoại, tư vấn, giải đáp về BHYT cho HSSV.

5.4. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Trung tâm Truyền thông triển khai thực hiện các hoạt động liên quan tại Công văn này.

5.5. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngành BHXH truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục; giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Phấn đấu đến hết năm học 2022-2023 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành trên địa bàn có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc truyền thông và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong năm học 2021-2022; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHYT HSSV trước thềm năm học mới 2022 - 2023 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.

- Phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể (Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên) lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp như: tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách, pháp luật BHYT đến HSSV; lồng ghép truyền thông BHYT HSSV trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội; phát hành ấn phẩm tờ rơi, tờ gấp về BHYT HSSV, góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của HSSV về giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHYT để từ đó tích cực tham gia. Chú trọng truyền thông vận động đối với nhóm HSSV không tiếp tục được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; sinh viên cuối khóa sắp ra trường và tham gia thị trường lao động.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục truyền thông, phổ biến các quy định về BHYT đối với HSSV.

- Tăng số lượng tin, bài truyền thông về BHYT HSSV trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh. Đẩy mạnh truyền thông BHYT HSSV trên mạng xã hội: fanpage facebook, zalo OA, youtube của BHXH tỉnh; tổ chức hội nghị trực tuyến chủ đề BHYT HSSV trên Fanpage BHXH các tỉnh, thành phố,… (nếu có).

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai các hoạt động truyền thông BHYT HSSV phù hợp với đặc thù từng địa phương, văn hóa vùng miền và tình hình dịch Covid-19, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là hướng dẫn truyền thông BHYT HSSV nhân dịp năm học mới 2022-2023 của BHXH Việt Nam, yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông, số điện thoại 02436285231) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
 - Lưu VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đào Việt Ánh

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.