Open navigation

Công văn 3209/LĐTBXH-TCGDNN ngày 19/08/2022 Sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3209/LĐTBXH-TCGDNN

V/v sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm sự trùng lắp về ngành, nghề đào tạo; giảm đầu mối quản lý để tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ sở đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nhân lực cho phát triển đất nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW1 và quy định của pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Việc sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, Nghị định số 24/2022/NĐ-CP2) và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng mở, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để tăng quy mô, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phân luồng tuyển sinh.

3. Thực hiện xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Công văn này thay thế Công văn số 3712/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 22/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Tấn Dũng

 

 


1 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.