Open navigation

Công văn 4046/BHXH-QLT ngày 26/07/2022 Phối hợp vận động hỗ trợ người thân của người lao động đang làm việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4046/BHXH-QLT

V/v phối hợp vận động, hỗ trợ người thân của người lao động đang làm việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội lớn để thực hiện an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Hiện nay, các chính sách về BHXH, BHYT đã từng bước được đổi mới, gắn kết hơn với hệ thống an sinh xã hội, hướng vào phát triển con người, thực hiện công bằng xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng nhiều hoạt động kinh doanh, thương mại luôn diễn ra sôi động từ các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, là nơi thu hút nguồn lực lao động dồi dào từ các tỉnh, thành trong cả nước và lao động người nước ngoài từ các nước khác.

Với vai trò là tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Thành phố từng bước góp phần xây dựng, phát triển ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, trong đó, thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội bằng việc mở rộng và tăng trưởng người tham gia BHXH, BHYT theo hướng bền vững hơn, bảo đảm cuộc sống và sức khỏe cho hàng triệu người dân đang sinh sống và làm việc tại Thành phố,

Nhằm chung tay chăm lo đời sống của người lao động cũng như của người thân trong gia đình khi về già; đảm bảo hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh khi họ gặp phải các rủi ro, tạo sự yên tâm cho người lao động khi tham gia sản xuất, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, BHXH Thành phố đề nghị người sử dụng lao động cùng phối hợp vận động, hỗ trợ người thân, gia đình của người lao động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình:

1. Phối hợp với Công đoàn cơ sở của Đơn vị truyền thông, vận động người lao động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho thân nhân của người lao động (nếu chưa tham gia BHXH, BHYT). Đồng thời, trong điều kiện cho phép, đơn vị xem xét, sử dụng các nguồn quỹ phúc lợi, chăm lo đời sống cho người lao động của đơn vị để hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho thân nhân của người lao động.

2. Khuyến khích đơn vị ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với cơ quan BHXH theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để vận động người thân, gia đình người lao động và người dân trên địa bàn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (đính kèm Quyết định số 1155/QĐ-BHXH).

Nếu có nhu cầu ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với cơ quan BHXH hoặc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị vui lòng liên hệ về BHXH Thành phố hoặc quận, huyện (cán bộ quản lý thu) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Rất mong các đơn vị sử dụng lao động quan tâm, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, QH;
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, QLT(Thi).

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.