Open navigation

Công văn 632/LĐLĐ-CSPL ngày 11/07/2022 Triển khai thực hiện Quyết định 1155_QĐ-BHXH

TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/LĐLĐ-CSPL

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương;
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 2079/UBND-VX về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai thực hiện như sau:

1. Giao Ban Tuyên giáo, Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố khẩn trương thông tin, truyền thông trên các phương tiện mạng xã hội, website, báo chí Công văn số 2079/UBND-VX của UBND Thành phố về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức, quận, huyện; Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương triển khai Công văn số 2079/UBND-VX của UBND Thành phố về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (đính kèm Công văn số 2079/UBND-VX của UBND Thành phố).


Nơi nhận:
- Như trên,
 - Lưu: VT, CSPL. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Chí Tâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.