Open navigation

Công văn 3591/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2022 Sử dụng tên nước trên C_O

BỘ TÀI CHÍNH 
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3591/TCHQ-GSQL

V/v sử dụng tên nước trên C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hi quan các tnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo từ Cơ quan Hiệp định Quốc tế và EU thuộc Bộ Thương mại Thổ Nhĩ KTổng cục Hải quan thông báo về việc Thổ Nhĩ K sử dụng tên nước “Türkiye” trên C/O thay cho “Turkey, “Türkei” hoặc Turquie” đã được sử dụng trước đây.

Tổng cục Hi quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯNG CỤC GSQL V HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.