Open navigation

Công văn 3753/TCHQ-TXNK ngày 12/09/2022 Phân loại hàng hóa và xử lý thuế mặt hàng bình sữa trẻ em

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3753/TCHQ-TXNK

V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 1tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Việt Hà.
(12 A24 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2022/VH-CV ngày 31/08/2022 của Công ty TNHH Thương mại Việt Hà về việc phân loại hàng hóa và xử lý thuế mặt hàng bình sữa trẻ em của công ty nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV III (Cục Hải quan TP.Hải Phòng). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017;

Theo công văn số 492/KĐ2-NV ngày 04/07/2019 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 thì mặt hàng có tên hàng khai báo bình sữa trẻ em, màu hồng, 150ml do Công ty TNHH thương mại Việt Hà nhập khu thuộc tờ khai số 10262939596/A11 ngày 12/05/2019 có kết quả phân tích: Bình sữa cho trẻ em đi từ polydimethylsiloxane (thân bình và núm ti), có cổ bình rộng 65mm, thể tích 150ml, np đậy bình từ nhựa polypropylene, phân viền đai núm ti màu hng từ nhựa polypropylene, hiệu Comotomo. Do vậy, việc Cục Hải quan Hi Phòng căn cứ công văn số 492/KĐ2-NV ngày 04/07/2019 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 thông báo kết quả phân tích để điều chỉnh mã số hàng hóa đối với mặt hàng bình sữa trẻ em của Công ty TNHH thương mại Việt Hà nhập khẩu thuộc tờ khai số 10262939596/A11 ngày 12/05/2019 là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại Việt Hà biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo)
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
 - Lưu: VT, TXNK-T.Hươ
ng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 
PHÓ CỤC TRƯỞNG Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.