Open navigation

Công văn 3036/UBND-KT ngày 30/08/2022 Triển khai Quyết định 27_QĐ-UBQGCĐS về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3036/UBND-KT

Về triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi s năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022 về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

Xét đề xuất của Sở thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1656/STTTT-CNTT ngày 16 tháng 8 năm 2022 triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022 về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đi số năm 2022;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị được phân công tại Phụ lục đính kèm:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Phụ lục đính kèm, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu trong năm 2022.

- Thực hiện đo lường kết quả đạt được của các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2022, gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và y ban Quốc gia về chuyển đi s.

- Sau đó, theo tần suất báo cáo được quy định (Tần suất báo cáo là Quý; trước ngày 20 tháng 9 năm 2022 và trước ngày 20 tháng 12 năm 2022; Tần suất báo cáo là Năm; trước ngày 20 tháng 12 năm 2022), các đơn vị tổ chức đo lường kết quả đạt được của các chỉ tiêu, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tng hợp báo cáo y ban nhân dân Thành phố và Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị.

Chủ động triển khai các nội dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao ti Công văsố 2028/UBND-KT ngày 20 tháng 6 năm 2022 về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tng số trên địa bàn trong năm 2022, báo cáo kết quả kịp thời cho y ban nhân dân Thành phố./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - UBQ
về CĐS;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các P.NCTH, P.KSTTHC;
 - Lưu: 
VT (KT-P.Loan).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh Đức

 


PHỤ LỤC

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
(Đính kèm công văn 
số 3036/UBND-KT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị phụ trách

1.

Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85%

Sở Thông tin và Truyền thông

2.

Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%

Sở Thông tin và Truyền thông

3.

100% thủ tục hành chính trong Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phải được áp dụng

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

4.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đt 80%

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

5.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

6.

Tăng 10% tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết (tính theo thủ tục hành chính được đưa vào trực tuyến) so với năm 2021

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

7.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

8.

100% sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

9.

Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

10.

Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng)

Sở Thông tin và Truyền thông

11.

Kinh tế số đóng góp 15% GRDP Thành phố

Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố

12.

Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương

13.

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%

Cục Thuế Thành phố

14.

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%

Sở Công Thương

15.

Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đt 7%

Sở Công Thương

16.

Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65 - 70%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.