Open navigation

Công văn 6522/BKHĐT-TH ngày 14/09/2022 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11_NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6522/BKHĐT-TH

V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủ
y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 03/07/20221Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng tháng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để có căn cứ xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo và kết quả triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP trong 09 tháng đu năm 2022. Nội dung báo cáo đề nghị tập trung:

(1) Báo cáo cụ thể về tình hình triển khai, thực hiện, lượng hóa kết quả đạt được, tác động của chính sách đã triển khai các khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất phương án xử lý theo nhiệm vụ được giao của Quý Cơ quan tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Trong đó, đề nghị:

- Bộ Tài chính làm rõ tình hình triển khai các Nghị định: số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/05/2022, số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ; số tiền thuế, tiền sử dụng đất đã miễn, giảm, gia hạn, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tình hình xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý tại Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, dự kiến thời gian hoàn thành.

- Ngân hàng Chính sách xã hội làm rõ tình hình triển khai, dư nợ và số lượng đối tượng cho vay đối với từng chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, các khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất phương án xử lý (nếu có).

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo tình hình triển khai, tổng số tiền đã hỗ trợ, số lượng đối tượng thụ hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình dư nợ cho vay, số tiền hỗ trợ lãi suất đã giải ngân theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất phương án xử lý (nếu có).

- Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình xây dựng phương án và quyết định theo thẩm quyền việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, internet từ Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, dự kiến thời gian hoàn thành.

(2) Cập nhật thông tin, số liệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Quý Cơ quan theo các biểu mẫu chi tiết cho từng bộ, cơ quan và địa phương (gửi kèm theo văn bản2) và có so sánh với thời điểm tháng 05/2022 khi Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV diễn ra.

(3) Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Chính sách xã hội cập nhật biểu mẫu tổng hợp chung về tình hình thực hiện, giải ngân các chính sách thuộc Chương trình (phụ lục kèm theo văn bản).

Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và qua các địa chỉ thư điện tử tonghopthongke@mpi.gov.vnthktxh@mpi.gov.vn trước ngày 20 tháng 9 năm 2022, để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Thống kê;
- TTTH (để đăng tải lên hệ thống thông tin);
 - Lưu: VT, Vụ TH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quốc Phương

 


PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

TT

Chính sách

Số tiền (tỷ đồng)

Ước giải ngân đến thời điểm 31/09/2022 (tỷ đồng)

Cơ quan báo cáo

(1)

Nhập khẩu vắc-xin, thuốc điều trị, thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch

46.000

 

Bộ YT

(2)

Giảm 2% thuế suất thuế GTGT, phí, lệ phí, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu

64.000

 

Bộ TC

a)

Giảm 2% thuế suất thuế GTGT

 

 

 

b)

Giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP

 

 

 

c)

Giảm 50% thuế BVMT đối với nhiên liệu bay

 

 

 

d)

Giảm thuế suất thuế XNK

 

 

 

đ)

Giảm thu một số khoản phí, lệ phí

 

 

 

(3)

Chi phí cơ hội thônqua hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất, tổng số gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đng

6.000

 

Bộ TC

(4)

Hỗ trợ lãi suất (2%/năm) thông qua các ngân hàng thương mại

40.000

 

NHNNVN

(5)

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sử dụng nguồn tăng thu NSNN năm 2021 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị

6.600

 

Bộ LĐTBXH

(6)

Bảo lãnh cho vay các đối tượng ưu tiên thông qua Ngân hàng chính sách xã hội

38.400

 

Ngân hàng CSXHVN

a)

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm

 

 

 

b)

Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến

 

 

 

c)

Cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

 

 

 

d)

Cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

 

 

 

(7)

Phát triển hạ tầng viễn thông, internet, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích

5.000

 

Bộ TTTT

(8)

Tháo gỡ vướng mắc sử dụng Quỹ Phát triển KHCN của doanh nghiệp

5.000

 

Bộ Tài chính & Bộ KHCN

(9)

Chi cho đầu tư phát triển

136.000

 

 

 

 


1 Quyết định số 790/TTg ngày 03/07/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

2 Bản mềm biểu mẫu theo địa chỉ đường dẫn: https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=53284&idcm=131.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.