Open navigation

Công văn 3236/TCT-KK ngày 31/08/2022 Kê khai thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp của địa điểm kinh doanh nằm ngoài khu chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3236/TCT-KK

V/v kê khai thuế GTGT, TNDN của địa điểm kinh doanh nằm ngoài khu chế xuất

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam
(Địa chỉ: Lầu 5 tòa nhà B, khu nhà xưởng văn phòng tiêu chuẩn Lô D.01, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2022-01/Marvell-TCT đề ngày 09/06/2022 của Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam (MST: 0312509145; sau đây gọi là "Công ty") về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với địa điểm kinh doanh nằm ngoài khu chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc của Công ty, ngày 09/6/2022, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 5192/CTTPHCM-TTHT trả lời Công ty.

Đề nghị Công ty thực hiện theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 5192/CTTPHCM-TTHT ngày 09/6/2022 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCT Ph
i Vân Tuấn (để b/c);
 - Vụ: PC, 
CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK2
b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI 
VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.