Open navigation

Công văn 2581/HQTPHCM-GSQL ngày 27/09/2022 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2581/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH ISHISEI VIỆT NAM 
Đ/c: Lô EB3, Đường 19A, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM

Phúc đáp Công văn số 02.2022/ISHISEI-HQTPHCM ngày 19/9/2022 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Về địa điểm làm thủ tục hải quan: Ngày 13/9/2022, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2417/HQTPHCM-GSQL phúc đáp cho doanh nghiệp về trường hợp này. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

- Tại điểm a.4 khoản 1 Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính quy định: “Trường hợp thay đổi Chi cục Hải quan quản lý (nơi đã thông báo CSSX) thì tổ chức, cá nhân thông báo đến Chi cục Hải quan quản lý trước đây, Chi cục Hải quan quan lý mới thông qua Hệ thống hoặc bằng văn bản và thực hiện thông báo CSSX cho Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại điểm a.1 khoản này. Tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại Điều 60 Thông tư này”.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời đề Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
 - Các 
Phó Cục trưởng (để báo cáo);
- Chi cục HQQL hàng đầu tư (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng web);
 - Lưu: VT, GSQL.Ngọc
 (3b). 

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Lê Xuân Mỹ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.