Open navigation

Công văn 4044/TCHQ-CCHĐH ngày 28/09/2022 Hướng dẫn thủ tục hải quan chính sách thuế và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất và doanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4044/TCHQ-CCHĐH

V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp thuộc Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF)

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF).

Nhằm triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp năm 2022 giữa Tổng cc Hải quan và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) và trên cơ sở đề xuất của VBF tại công văn ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan đã phối hợp VBF tổ chức buổi họp nhằm giải đáp vướng mắc kiến nghị cho các doanh nghiệp thành viên thuộc VBF vào ngày 5/8/2022. Tại buổi họp, cơ quan hải quan đã giải đáp tổng số 17 vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó có: 11 vướng mắc về thuế; 05 vướng mc về thủ tục, chính sách và 01 vướng mắc về tiêu chí đánh giá doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất và doanh nghiệp thương mại.

Tổng cục Hải quan xin gửi bản nội dung trả lời theo phụ lục đính kèm công văn này.

Trân trọng!


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (b/c);
- Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, CCHĐH 
(1b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TRƯỞNG BAN CẢI CÁCH 

HIỆN ĐẠI HÓA
 Trần Vũ Minh

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.