Open navigation

Công văn 4119/TCHQ-GSQL ngày 03/10/2022 Xử lý hàng tạm nhập bị mất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4119/TCHQ-GSQL

V/v xử lý hàng tạm nhập bị mất

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

Kính gi: Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2386/HQTPHCM-GSQL ngày 09/9/2022 của Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến việc hàng tạm nhập bị mt, Tng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai thay đi mục đích s dụng, chuyn tiêu thụ nội địa hàng hóa tạm nhập theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sđổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sđổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đ thanh khoản tờ khai tạm nhập ban đầu; không thực hiện kim tra thực tế (nếu hệ thống phân luồng đ), áp dụng chính sách thuế theo quy định của pháp luật về thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Sau khi hoàn thành thủ tục, chuyn thông tin đ Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra theo quy định.

Tng cục Hi quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.