Open navigation

Công văn 4150/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2022 Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục nhập khẩu mặt hàng Flycam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4150/TCHQ-GSQL

V/v chn chnh việc giải quyếthủ tục nhập khẩu mt hàng Flycam

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua rà soát số liệu nhập khẩu mặt hàng Flycam, Tổng cục Hi quan nhận thy nhiu lô hàng nhập khu là Flycam được doanh nghiệp khai báo với các tên gọi khác nhau như: Flycam, phương tiện bay không người lái tích hợp camera, camera tích hợp trên Drone,... không có văn bn chp thuận/Giy phép nhập khu của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và không thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu; khai báo mã số hàng hóa và áp dụng chính sách thuế không thnnhất. Để kịp thời khc phục tình trạng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. V chính sách qun lý mặt hàng:

Chỉ đạo các Chi cục Hi quan trực thuộc căn cứ quy định tại Nghị địnsố 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về qun lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 02/2022/TT-BTTT ngày 16/5/2022 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý ca Bộ Thông tin Truyền thông để giải quyết thủ tục nhập khẩu mặt hàng Flycam theo đúng quy định. Theo đó, khi đăng ký tờ khai nhập khẩu, người khai hquan phải có giấy phép nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và khai số giấy phép vào ô Giy phép nhập khu trên tờ khai hi quan nhp khẩu. Đồng thời, khi làm thủ tục hải quan, người khai hi quan phải nộp bđăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng qua Hệ thống x lý dữ liệu điện tử hi quan.

2. Về phân loại hàng hóa và áp dụng chính sách thuế:

Thống nhất phân loại và áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng Flycam theo hướng dẫn tại công văn số 3831/TCHQ-XNK ngày 15/9/2022 của Tổng cục Hải quan.

3. Tiến hành rà soát toàn bộ các trưng hợp ã nhập khu mặt hàng Flycam tại đơn vị, trên cơ s đó, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp nhập khu cũng như xem xét trách nhiệm cán bộ, công chức liên quan. Báo cáo kết quả về Tng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hi quan) trước ngày 01/11/2022 theo mu gửi kèm công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - TCT Nguyễn Văn 
Cẩn;
 - PTCT Lưu Mạnh Tư
ởng;
 - Các Vụ
Cục: TCCB, Thuế XNK;
 - Lưu: VT, GSQL (3b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.