Open navigation

Công văn 4151/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2022 Cấp mã địa điểm lưu kho

BỘ TÀI CHÍNH 
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4151/TCHQ-GSQL

V/v cấp mã địa điểm lưu kho của Công ty CP Bưu chính Đại Quân

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của Công ty cổ phần Bưu chính Đại Quân về việc cấp mã địa điểm lưu kho, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo công tác giám sát quản lý của cơ quan hải quan, giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra thực tế kho Công ty cổ phần Bưu chính Đại Quân thuê trong địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Bắc Nam tại ô đất số 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo đúng quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ và mục 2 Công văn số 374/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2020 của Tổng cục Hải quan.

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội có văn bản cho phép Công ty hoạt động theo mã địa điểm được cấp sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên, đồng thời báo cáo Tổng cục (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) kèm Biên bản kiểm tra.

Mã địa điểm của Công ty được cập nhật trên Hệ thống như sau:

- Mã địa điểm lưu kho: 01DDED9

- Tên rút gọn trên Hệ thống: KHO CPBC DAI QUAN

- Chi cục HQ quản lý: Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành;
- Cục CNTT, Cục QLRR;
- Công ty cổ phần Bưu chính Đại Quân (đ/c: Số 128/117/3 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.