Open navigation

Công văn 4211/TCHQ-TXNK ngày 07/10/2022 Không áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với lô hàng đường thô xuất xứ từ Thái Lan nhiễm dầu thay

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4211/TCHQ-TXNK

V/v thuế CBPG, CTC đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty CPHH Vedan Việt Nam.
(Quốc lộ 51A, 1Axã Phước Thái, huyện Long Thành, tnh Đồng Nai)

Tổng cục Hi quan nhận được công văn số 0907/22/CV-VDN ngày 17/9/2022 của Công ty CPHH Vedan Việt Nam về việc kiến nghị không áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với lô hàng đường thô xuất xứ từ Thái Lan nhiễm dầu thay đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khon 5, khoản 6 Điều 4 Luật Thuế xuất khu, thuế nhập khẩu số 107/2015/QH13 quy định thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp là thuế nhập khu bổ sung;

Căn cứ khon 3, khon 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2015/QH13 quy định Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ; Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn tr thuế chng bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ;

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khu số 107/2016/QH13; Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khon 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được min thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sa đổi, bổ sung tại khon 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khu thuộc đối tượng miễn thuế, đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hquan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu thực hiện tại thời điểđăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách qun lý hàng hóa xuất khu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Căn cứ khon 7 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sa đổi, bổ sung tại khon 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu nộp, hoàn thuế đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật liên quan;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chng trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía phân loại theo mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 được nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Hiệu lực áp dụng từ ngày 16/6/2021 và thời hạn áp dụng 05 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa của Công ty CPHH Vedan Việt Nam nhập khu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng min thuế, hàng hóa này đã thông quan nhưng sau đó thay đi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phi kê khai tờ khai hải quan mới. Chính sách qun lý hàng hóa xuất khu, nhập khu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu thực hiện tại thời điểđăng ký tờ khai hi quan mới.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Công ty CPHH Vedan Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưng (để b/c);
- Văn phòng - BTC (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (03).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.