Open navigation

Công văn 4272/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2022 Triển khai hình thức nộp thuế trung gian thanh toán

BỘ TÀI CHÍNH 
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4272/TCHQ-TXNK

V/v triển khai hình thức nộp thuế trung gian thanh toán

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Ngân hàng phối hợp thu.

Để cải cách thủ tục hành chính, gia tăng dịch vụ thu, nộp ngân sách nhà nước, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa hơn nữa, mở rộng phương thức thu ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Tổng cục Hải quan thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu nộp thuế như sau:

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần đáp ứng:

- Được ngân hàng nhà nước xác nhận là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

- Ngân hàng phối hợp thu cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước được chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng phối hợp thu tham gia vào quá trình thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là ngân hàng đã thực hiện chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

- Có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo kết nối với hệ thống thanh toán điện tử hải quan.

2. Về thời gian gửi văn bản đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có văn bản gửi thông tin về việc đăng ký tham gia chương trình gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 19/10/2022, gửi file điện tử qua email: nhungnth@customs.gov.vn, yendt4@customs.gov.vn.

Ngân hàng phối hợp thu thông báo trong toàn hệ thống và tuyên truyền đến các doanh nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng về thí điểm thu nộp ngân sách nhà nước qua trung gian thanh toán đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thông tin đến tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để đăng ký tham gia thí điểm./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để niêm yết công khai);
- Website Tổng cục Hải quan;
 - Lưu: VT, TXNK (3b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Lưu Mạnh Tưởng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.