Open navigation

Công văn 3510/TCT-KK ngày 22/09/2022 Kê khai thuế trong thời gian người nộp thuế bị cưỡng chế nợ bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3510/TCT-KK

V/v kê khai thuế trong thời gian NNT bị cưỡng chế nợ bng biện pháp thu hồi giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 2tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3478/CTCTH-KK ngày 6/6/2022 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc kê khai thuế trong thời gian người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế:

“3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyn nhượng bất động sản.

c) Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

d) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

đ) Người nộp thuế nộp hồ sơ chm dứt hiệu lực mã s thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế”.

- Căn cứ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định pháp luật, người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã không thuộc đối tượng không phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp trong thời gian bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã người nộp thuế chưa thực hiện kê khai thuế thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai lại các kỳ kê khai này và bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC, QLN&CCNT;
- Website (TCT);
 - Lưu: VT, KK (2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.