Open navigation

Công văn 10650/BTC-NSNN ngày 18/10/2022 Nguồn thu ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2021

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10650/BTC-NSNN

V/v nguồn thu NSĐP năm 2020 để thực hiện CCTL năm 2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; căn cứ vào kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 31/12/2020 theo báo cáo của Kho bạc nhà nước; trên cơ sở báo cáo của địa phương về nguồn thu ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 (địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo); căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 59 và Điều 72 Luật Ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính thông báo nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 của địa phương là 302.032 triệu đồng. Số 70% tăng thu tương ứng dành để thực hiện cải cách tiền lương năm 2021 của Tỉnh là 211.422 triệu đồng (302.032 triệu đồng x 70%).

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị địa phương cung cấp hồ sơ liên quan đến việc sử dụng số thu kết dư ngân sách được phép sử dụng theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 59 và Điều 72 Luật Ngân sách nhà nước (trong đó phân tích cụ thể nguồn kết dư năm 2019 trở về trước đã tính vào tăng thu NSĐP năm 2020 dành để thực hiện CCTL nhưng tiếp tục hạch toán vào thu kết dư năm 2020) và chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo gửi Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- STC tỉnh Lạng Sơn;
 - Lưu: VT; Vụ NSNN (7b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Võ Thành Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.