Open navigation

Công văn 5253/BTTTT-CĐSQG ngày 22/10/2022 Áp dụng đơn giá định mức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5253/BTTTT-CĐSQG

V/v áp dụng đơn giá, định mức hoạt động ứng dụng CNTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản số 1228/UBND-KGVX ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn áp dụng đơn giá, định mức hoạt động ứng dụng CNTT. Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ và văn bản số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chưa bị bãi bỏ hoặc thay thế bằng văn bản mới, do đó vẫn đang có hiệu lực áp dụng.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thì chi phí phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ được xác định theo một trong 05 phương pháp gồm: Phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia, phương pháp tính chi phí, báo giá thị trường, kết hợp các phương pháp. Vì vậy, ngoài phương pháp tính chi phí theo hướng dẫn tại văn bản 2589/BTTTT-ƯDCNTT, cơ quan, đơn vị được phép lựa chọn các phương pháp khác để xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.

2. Chi phí chung

Theo hướng dẫn tại văn bản 2589/BTTTT-UDCNTT, chi phí chung được tính bằng 65% của giá trị phần mềm. Căn cứ Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước, tại điểm b khoản 1 Điều 5 và mẫu số 2 của Phụ lục kèm theo Thông tư, bảng thuyết minh diễn giải chi tiết định mức, đơn giá được áp dụng đối với các nội dung chi chưa có quy định định mức, đơn giá mà đơn vị phải tự xác định định mức, đơn giá.

Như vậy, chi phí chung đã có hướng dẫn cách xác định, mức tính (tỷ lệ 65% như nêu trên) nên không thuộc phạm vi nội dung chi chưa có định mức, đơn giá theo quy định phải thuyết minh diễn giải chi tiết.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Sở TT&TT Lạng Sơn;
 - Lưu: VT, CĐSQG. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Nguyễn Huy Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.