Open navigation

Công văn 11135/BTC-TCT ngày 28/10/2022 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11135/BTC-TCT

V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Bộ Tài chính nhn được phn ánh vướng mc về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của Ban Qun lý các dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Công văn số 58228/CTHN-KK ngày 28/12/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội. Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13) về các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 76 Luật Quản lý thuế năm 2019 về thm quyền quyết định hoàn thuế;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 và Điều 35 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 17/9/2020) quy định về qun lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ hướndẫn tại điểm d.2 khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính về quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (thay thế Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010);

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 3, điểm b khoản 5 Điều 1; điểm a khoản 1 Điều 3; khoản 6 Điều 5; khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 7; điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính hướndẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Dự án “Tăng cườnhỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” là dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quan thuộc trường hợp được tiếp tục qun lý tài chính theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC theo hướng dẫn về điều khoản chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số 23/2022/TT-BTC, nếu hồ sơ hoàn thuế của dự án đã có xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính và xác nhận hạch toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước đối với nguồn vốn viện trợ được sử dụng cho giai đoạn của kỳ đề nghị hoàn thuế thì hồ sơ đó được xác định là đã đáp ứng quy định tại điểm d.2 khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng  Thành Hưng (đ b/c);
- TCTr TCT (để b/c);
 - Vụ PC (BTC), HT
QT (BTC), Cục QLN&TCĐN, KBNN;
- Vụ CS, PC;
- Website BTC, TCT;
 - Lưu: VT, TCT(KK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phi Vân Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.