Open navigation

Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL ngày 01/11/2022 Báo cáo tình hình quan hệ lao động trước trong và sau Tết Quý Mão 2023

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/LĐLĐ-CSPL

V/v báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tcty và cấp trên tương đương;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Nhm tăng cường công tác đảm bảo thực hiện pháp luật lao động, góp phần ổn định tình hình việc làm, đời sống, quan hệ lao động giúp các doanh nghiệp tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh, người lao động an tâm làm việc; Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và Quận, Huyện; Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương; công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện các nội dung sau

1. Phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện pháp luật lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, áp dụng lương tối thiểu, tình hình trả lương, trả thưởng, thực hiện bữa ăn giữa ca, phúc lợi cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trong các doanh nghiệp trên địa bàn bị giảm đơn hàng, tạm ngưng hoạt động; không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật lao động, nợ đọng tiền lương tiền thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp bất ổn trong quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố.

2. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của doanh nghiệp; chủ trì phối hợp với công đoàn cơ sở và các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp gặp gỡ để nghe ý kiến và hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường khi xảy ra ngừng việc tập thể, cập nhật biến động lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhất là lao động ở các khu công nghiệp tập trung để có biện pháp hỗ trợ trong trường hợp thiếu hụt lao động, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

3. Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, nguy cơ phá sản giải thể, chủ bỏ trốn, không thông báo thời gian chi trả lương, thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động thông tin về Ban quản lý các Khu chế xuất Công nghiệp thành phố và chính quyền địa phương sớm có các giải pháp cụ thể bảo vệ quyền lợi, hợp pháp của người lao động.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mối quan tâm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn, đơn vị qua các kênh để từ đó có các giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả các thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động. Trong đó lưu ý: các chế độ chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, ngừng việc giảm lao động đúng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

5. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền, chuyên môn hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, ngừng việc giảm lao động nhân dịp Tết nguyên đán (nhất là đối với lao động nữ thời gian thai sản, nuôi con nhỏ, ...); tăng cường xã hội hóa để bổ sung nguồn lực, cùng với nguồn lực của tổ chức Công đoàn, chăm lo chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng đoàn viên, người lao động. Đối với số đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết, các đơn vị phối hợp các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết, vui Xuân thật ý nghĩa và đầm ấm.

Ban Thường vụ Liêđoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp công đoàn Thành phố trin khai thực hiện nghiêm tinh thần văn bản này (đính kèm biu mẫu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2023. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua Ban Chính sách pháp luật số điện thoại: 028.38.290.82 và qua email: bancsplhcm@gmail.com) để được h trợ./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực LĐLĐ.TP (để b/c);
 - Lưu
: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Chí Tâm

 


Biểu số 1. Tình hình doanh nghiệp và lao động trên địa bàn năm 2023

STT

Loại hình từng doanh nghiệp

Doanh nghiệp, lao động, lương, thưng Tết

Tổng số doanh nghiệp

Tổng số lao động

S có báo cáo tình hình tin lương

Số có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2023

Số có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tổng số doanh nghiệp

Tổng số lao động

Tổng số doanh nghiệp

Tổng số lao động

Tổng số doanh nghiệp

Tổng số lao động

1

Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp dân doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày … tháng … năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 


Biểu số 2. Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

STT

Loại hình từng doanh nghiệp

Tiền lương thực trả của doanh nghiệp, năm 2022 (1.000đ/tháng)

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2023 (dự kiến) (1.000đ)

Tiền thưởng Tết Nguyêđán Quý Mão 2023 (dự kiến) (1.000đ)

Bình quân

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

Bình quân

Mức cao nhất

Mc thấp nhất

Bình quân

Mức cao nhất

Mc thấp nhất

1

Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh nghiệp dân doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Nêu rõ tên, địa chỉ doanh nghiệp có mức lương, thưng cao nhất và thấp nhất


 Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày … tháng … năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 


Biểu số 3. Tình hình nợ lương năm 2022

Ch tiêu

 

 

Loại hình doanh nghiệp

Số doanh nghiệp nợ lương

Số người lao động bị nợ lương

Số tiền lương bị nọ (1.000đ)

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Đã giải quyết

Chưa giải quyết

Chung

 

 

 

 

 

 

1. Chia theo nguyên nhân:

 

 

 

 

 

 

- DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động

 

 

 

 

 

 

- DN giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

2. Chia theo ngành nghề:

 

 

 

 

 

 

- Dt may

 

 

 

 

 

 

- Da giày

 

 

 

 

 

 

- Chế biến thủy sản

 

 

 

 

 

 

- Chế biến gỗ

 

 

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

 

 

3. Chia theo loại hình:

 

 

 

 

 

 

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

- DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp dân doanh

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp FDI

 

 

 

 

 

 


 Người lập biểu

 (Ký và ghi rõ họ tên)

ngày … tháng … năm ……
Thủ trưởng đơn vị

 


Biểu số 4: Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

TT

NỘI DUNG CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

TỶ LỆ (%) SVỚI TNG S

GHI C

I

Tuyên truyền, tập huấn VC QCDC ở cơ s

 

 

 

 

1

Số lớp tập huấn

Lớp

 

 

 

2

Số người tham dự tập huấn

Người

 

 

 

II

Xây dựng quy chế dân chủ  cơ s

 

 

 

 

1

Tổng số đơn vị thuộc đối tượng xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở

Đơn vị

 

 

 

2

Số đơn vị đã xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở

Đơn vị

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị

 

 

 

2.2

Doanh nghiệp nhà nước

Đơn vị

 

 

 

2.3

Doanh nghiệp FDI

Đơn vị

 

 

 

2.4

Loại hình khác

Đơn vị

 

 

 

III

Tổ chức Hội nghị CBCCVC

 

 

 

 

1

Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tổ chức Hội nghị CBCCVC

Đơn vị

 

 

 

2

Số cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCCVC

Đơn vị

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Cơ quan hành chính nhà nước

Đơn vị

 

 

 

2.2

Đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị

 

 

 

IV

Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

 

 

 

 

1

Tổng số doanh nghiệp có CĐCS thuộc đối tượng thực hiện đối thoại

Đơn vị

 

 

 

2

Số doanh nghiệp có CĐCS đã xây dựng quy chế đối thoại.

Đơn vị

 

 

 

3

Số doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức đối thoại định kỳ

Đơn vị

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

3.1

Số CĐCS doanh nghiệp nhà nước

Đơn vị

 

 

 

3.2

Số CĐCS doanh nghiệp FDI

Đơn vị

 

 

 

3.3

S CĐCS loại hình doanh nghiệp khác

Đơn vị

 

 

 

4

Số doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên

Cuộc

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

4.1

Số CĐCS doanh nghiệp nhà nước

Cuộc

 

 

 

4.2

Số CĐCS doanh nghiệp FDI

Cuộc

 

 

 

4.3

Số CĐCS loại hình doanh nghiệp khác

Cuộc

 

 

 

5

Số doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức đối thoại khi có vụ việc

Cuộc

 

 

 

5.1

Số CĐCS doanh nghiệp nhà nước

Cuộc

 

 

 

5.2

S CĐCS doanh nghiệp FDI

Cuộc

 

 

 

5.3

Số CĐCS loại hình doanh nghiệp khác

Cuộc

 

 

 

V

Tổ chức Hội nghị NLĐ

 

 

 

 

1

Tng số doanh nghiệp thuộc đối tượng tổ chức HN NLĐ

Đơn vị

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.1

Số doanh nghiệp đã tổ chức HN NLĐ

Đơn vị

 

 

 

1.2

Số doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức HN NLĐ

Đơn vị

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

1.2.1

Số CĐCS doanh nghiệp nhà nước

Đơn vị

 

 

 

1.2.2

S CĐCS doanh nghiệp FDI

Đơn vị

 

 

 

1.2.3

S CĐCS loại hình doanh nghiệp khác

Đơn vị

 

 

 

VI

Ban Thanh tra nhân dân

 

 

 

 

1

Số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân

Đơn vị

 

 

 

2

Số doanh nghiệp nhà nước đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân

Đơn vị

 

 

 

VII

Công tác kim tra, giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở (Công đoàn chủ trì hoặc tham gia)

 

 

 

 

1

Tổng số đoàn kim tra, giám sát

Đoàn

 

 

 

2

Tổng số đơn vị được kim tra, giám sát

Đơn vị

 

 

 

VIII

Tranh chấp lao động, ngừng việc tập thđình công

 

 

 

 

1

Số cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập th và đình công

Cuộc

 

 

 


 Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày … tháng … năm ……
Thủ trưởng đơn vị

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.