Open navigation

Công văn 111/KH-BCĐ389 ngày 22/11/2022 Tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-BCĐ389

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

 KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

Trong những năm qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cng hàng không quốc tế luôn được Ban Chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) quan tâm chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện, triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và thu được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, quyền lợi của người dân, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tác động xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Các mặt hàng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép qua cảng hàng không quốc tế chủ yếu là rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm và hàng hóa khác có giá trị cao, nhất là hoạt động vận chuyển trái phép các chất ma túy..., trọng điểm là các tuyến hàng không giữa Việt Nam với các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, UAE, Singapore, Malaysia...

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

2. Yêu cầu

- Các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng trách nhiệm và quan hệ phối hợp theo quy định của pháp luật và Điều 2 Chương I Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phi hp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quá trình thực hiện Kế hoạch không làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân qua cảng hàng không quốc tế.

II. NỘI DUNG

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ để phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm các lực lượng chức năng trong sạch, vững mạnh;

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm;

- Tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nắm chắc các tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm; xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là ma túy, vũ khí, chất n, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng hóa khác có giá trị cao;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, kịp thời, hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa xuyên quốc gia qua cảng hàng không quốc tế;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chế độ, chính sách đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý đối với hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng chức năng chống buôn lậu, bảo đảm phân định rõ quyền, trách nhiệm của từng lực lượng từ Trung ương đến cơ sở trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới nói chung và cảng hàng không quốc tế nói riêng, nht là trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tình hình phức tạp; hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước tại cảng hàng không quốc tế, về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, bảo đảm không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế;

- Động viên, khen thưng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu tinh thn trách nhiệm, bảo kê, bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Bộ Tài chính

- Chỉ đạo lực lượng Hải quan làm tốt công tác nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế;

- Chỉ đạo lực lượng Thuế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan đến các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn điện tử, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế khi có yêu cầu.

2. Bộ Giao thông vận tải

Chỉ đạo các cảng vụ hàng không, đơn vị kinh doanh khai thác vận tải và dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng hàng không quốc tế; kịp thời thông báo khi có thông tin về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan hải quan để kịp thời tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý theo quy định.

3. Bộ Công an

Chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ, Công an các địa phương liên quan:

- Phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, thu thập, chia sẻ thông tin trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và tổ chức đấu tranh, xác lập chuyên án nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế; tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm và các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các nước có đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam để trao đổi, chia sẻ thông tin và tổ chức phối hợp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế của Việt Nam;

- Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới mà các đối tượng tội phạm sử dụng, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 các cấp xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch đu tranh, ngăn chặn hiệu quả, phù hợp; phát hiện các sơ hở, thiếu sót của chính sách, pháp luật bị các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 các cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

4. Bộ Công Thương

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động thu thập, chia sẻ thông tin, làm tốt công tác nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung vào hàng hóa vi phạm được vận chuyển qua đường hàng không quốc tế vào nội địa để có kế hoạch, phương án đấu tranh hiệu quả;

- Chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát trên các trang thương mại điện tử để kịp thời phát hiện, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế, đng thời nâng cao nhận thức, ý thức chp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất cnh, nhập cảnh qua cảng hàng không quốc tế;

- Chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, giao nhận hàng hóa liên quan đến lĩnh vực chuyn phát nhanh quốc tế và trong nước không tiếp tay, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; kịp thời thông báo đến các lực lượng chức năng nếu phát hiện có dấu hiệu vận chuyển hàng cm, hàng lậu, gian lận thương mại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các ngân hàng thương mại trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có du hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; áp dụng biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn việc thanh toán, chuyn tin đối với các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

7. Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động cấp phép, quản lý chuyên ngành và chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phát hiện những bất cập để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế của các lực lượng chức năng đã phát hiện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân;

- Phối hợp với Văn phòng Thường trực để nâng cao chất lượng các phóng sự, bản tin, bài phản ánh; thông tin kịp thời, khách quan về thực trạng, kết quả đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng đối với các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế.

9. Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cảng hàng không quốc tế

- Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng xác định trọng tâm, trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế để có kế hoạch, biện pháp đấu tranh cụ thể, hiệu quả; kiên quyết không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, các tụ điểm kinh doanh, tàng trữ hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; thường xuyên phối hợp, chia sẻ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ để kiểm soát, giám sát chặt chẽ các hoạt động vận chuyển hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng chuyển phát nhanh qua cảng hàng không quốc tế;

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai kết quả điều tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

10. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình về thực trạng và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa tại các cảng hàng không quốc tế; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong việc thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn chế độ báo cáo việc thực hiện Kế hoạch;

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế phức tạp, nghiêm trọng, việc xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; việc tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch này;

- Trình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thành lập Tổ công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc, giám sát các địa phương, lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế với thành phần, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Phối hợp thường xuyên với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 01 tháng 12 năm 2025.

2. Kinh phí

Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

3. Tổ chức triển khai thực hiện

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ, ngành (có tên trong Kế hoạch này), địa phương (nơi có cảng hàng không quốc tế) xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này. Quá trình triển khai thực hiện, các bộ, ngành, địa phương tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo về Văn phòng Thường trực để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả;

- Theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực, các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo đột xuất, báo cáo 06 tháng; tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện 01 năm và 02 năm; tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Kế hoạch về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (qua Văn phòng Thường trực) để chỉ đạo./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đồng chí Phó Trưởng ban, Ủy viên BCĐ389QG;
- Các Bộ, ngành: Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam;
- UBND và BCĐ389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có cảng hàng không quốc tế);
- Các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính); Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải);
- Văn phòng Thường trực BCĐ389QG;
 - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: V.I, NC, KGVX, KTTH, TH;
 - Lưu: VT, BCĐ389QG (03b).

TRƯỞNG BAN

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.