Open navigation

Công văn 640/XNK-CN ngày 20/10/2022 Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu không qua gia công chế biến

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/XNK-CN

V/v tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài nhập khu hàng hóa sau đó xuất khu không qua gia công, chế biến

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

 Kính gửi: ng ty TNHH MHI Engine System Việt Nam
 (Địa chỉ: số 39 Đại lộ Hữu 
Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 09-22/MHI-XNKBCT ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Công ty TNHH MHI Engine System Vit Nam v vic quyền xut khu, quyền phân phối bán buôn các linh kiện phụ tùng của Tổ máy phát điện, Cục Xuất nhập khu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

- Nội dung và phạm vi quyn xuất khu, quyn nhập khu của tổ chức kinh tế có vốn đu tư nước ngoài được quy định tại Luật Quản lý ngoi thương và Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy đnh chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó, các quyền này không bao gồm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa.

- Việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực hin theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương. Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP nêu trên quy định “Đối với tổ chức kinh tế có vn đầu nước ngoài, chỉ được thực hiện tm nhp, tái xut hàng hóa theo quy định ti Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhp, tái xuất hàng hóa.

- Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã có công văn s 9123/BCT-PC v việc một số ni dung liên quan đến Luật Quản  ngoại thương, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và Nghị định s 69/2018/NĐ-CP trả lời công văn s 5452/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 9 m 2018 của Tổng cc Hi quan. Ti công văsố 9123/BCT-PC, Bộ Công Thương đã có ý kiến “phạm vi, chính ch quản lý có liên quan của hoạt động kinh doanh tm nhập, tái xuất và thực hiện quyn xuất khu ca doanh nghip là độc lập theo quy định của pháp lut.

Cục Xut nhp khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty TNHH MHI Engine System Vit Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cc trưởng (để b/c);
 -
 Các Phòng: THCS, TMQT;
 - Lưu: VT
CN, hanhhh

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Cẩm Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.