Open navigation

Công văn 15/CĐ-TCT ngày 30/12/2022 Thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 30_2022_UBTVQH15

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

 CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2022/UBTVQH15 NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

- Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các Vụ, Đơn vị trực thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 thì:

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (ngày Nghị quyết này bắt đầu có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 được quy định như sau:

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế
(đồng/đơn vị hàng hóa)

1

Xăng, trừ etanol

lít

2.000

2

Nhiên liệu bay

lít

1.000

3

Dầu diesel

lít

1.000

4

Dầu hỏa

lít

600

5

Dầu mazut

lít

1.000

6

Dầu nhờn

lít

1.000

7

Mỡ nhờn

kg

1.000

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

- Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 nêu trên./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lãnh đạo Bộ Tài chính (đ
 báo cáo);
 - UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương
(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
 - Lưu: VT, CS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Chí Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.