Open navigation

Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 13/05/2022 Giao dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN CHI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 71/TTr-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2022, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

b) Đối với chi khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế năm 2022 và các năm trước vượt dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao và đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp đảm bảo nguyên nhân khách quan, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội chủ động quyết định việc tạm cấp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ quỹ bảo hiểm y tế cho các địa phương để đảm bảo kinh phí kịp thời cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Số kinh phí tạm cấp tối đa bằng 80% số kinh phí đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp do nguyên nhân khách quan, đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thông qua.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao, không giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn;

b) Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế;

c) Chỉ đạo Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; tham gia quản lý quỹ bảo hiểm y tế theo quy định;

d) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời;

đ) Tăng cường công tác truyền thông về bảo hiểm y tế, có giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm đạt mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

3. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế;

b) Chỉ đạo hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao tại Quyết định này, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thuyết minh cụ thể số liệu và nguyên nhân, gửi Bảo hiểm xã hội tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

Để đảm bảo thantoán kịp thời cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt thanh toán đối với chi khám bệnh, chữa bệnh vượt dự toán được giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội xem xét, quyết định tạm cấp tối đa bằng 80% số kinh phí đủ điều kiện thanh toán đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh gắn với chất lượng dịch vụ y tế và chế tài xử lý các trường hợp không đảm bảo chất lượng dịch vụ;

b) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền;

c) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiệu quả, đảm bảo tổ chức thực hiện tốt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

7. Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các thông tin, số liệu báo cáo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính 2022.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Y tế, Quốc phòng, Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
 - Lưu: VT
, KTTH (2b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Lê Minh KháiPHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT NĂM 2022
Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Đơn vị

Dự toán được giao năm 2022

 

Tổng cộng

109.601.528

1

TPHà Ni

18.912.579

2

TP. H Chí Minh

20.125.884

3

An Giang

1.447.624

4

Bà Rịa - Vũng Tàu

934.470

5

Bạc Liêu

809.790

6

Bc Giang

1.521.998

7

Bắc Kạn

279.646

8

Bc Ninh

1.405.155

9

Bến Tre

864.799

10

Bình Dương

1.810.278

11

Bình Định

1.253.693

12

Bình Phước

590.042

13

Bình Thuận

762.109

14

Cà Mau

990.369

15

Cao Bng

348.725

16

Cn Thơ

2.228.330

17

Đà Nẵng

2.210.352

18

Đăk Lk

1.235.218

19

Đk Nông

272.620

20

Điện Biên

456.375

21

Đng Nai

2.612.402

22

Đồng Tháp

1.056.649

23

Gia Lai

862.803

24

Hà Giang

728.835

25

Hà Nam

454.528

26

Hà Tĩnh

1.180.611

27

Hải Dương

1.628.824

28

Hải Phòng

2.136.675

29

Hậu Giang

421.754

30

Hòa Bình

695.033

31

Hưng Yên

874.330

32

Khánh Hòa

1.149.384

33

Kiên Giang

1.299.654

34

Kon Tum

410.674

35

Lai Châu

327.027

36

Lạng Sơn

568.427

37

Lào Cai

632.717

38

Lâm Đồng

763.997

39

Long An

710.244

40

Nam Định

1.286.552

41

Nghệ An

3.790.282

42

Ninh Bình

1.102.976

43

Ninh Thuận

568.403

44

Phú Thọ

1.591.141

45

Phú Yên

586.345

46

Quảng Bình

685.956

47

Quảng Nam

1.525.691

48

Quảng Ngãi

704.260

49

Quảng Ninh

1.739.059

50

Quảng Trị

529.595

51

Sóc Trăng

856.266

52

Sơn La

946.461

53

Tây Ninh

639.472

54

Thái Bình

1.559.678

55

Thái Nguyên

1.285.499

56

Thanh Hoá

3.791.748

57

Thừa Thiên Huế

2.169.693

58

Tiền Giang

997.416

59

Trà Vinh

713.485

60

Tuyên Quang

765.813

61

Vĩnh Long

814.523

62

Vĩnh Phúc

1.259.420

63

Yên Bái

757.639

64

BHXH Bộ Quốc phòng

1.803.131

-

Thân nhân

470.851

-

Quân nhân

1.332.280

65

BHXH Công an nhân dân

156.400

66

BHXH Việt Nam

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.