Open navigation

Công văn 1163/BTNMT-BĐKH ngày 08/03/2022 Triển khai thực hiện các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1163/BTNMT-BĐKH

V/v triển khai thực hiện các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 - Bộ Xây dựng.

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô- dôn; ngày 18 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg; ngày 07 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là những quy định mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan quán triệt và thực hiện các quy định nêu trên, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ chủ yếu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Quý Bộ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực và xây dựng báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia hai năm một lần theo các mẫu số 01, 02, 03, 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của kỳ báo cáo; báo cáo lần đầu gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2023.

2. Xây dựng, ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở thuộc phạm vi quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý cho năm 2022 trước ngày 01 tháng 12 năm 2023.

3. Căn cứ tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ- CP của Chính phủ, rà soát, tổng hợp, cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ hai năm một lần, lần gần nhất gửi trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

4. Tổ chức xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu trực tuyến về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính trong phạm vi lĩnh vực quản lý.

5. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đến năm 2030, trong đó phân kỳ thực hiện đến năm 2025, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 năm 2023.

6. Kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, VP(TH), BĐKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Công Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.