Open navigation

Công văn 1841/TCT-CS ngày 08/05/2020 Chính sách thuế nhà thầu đối với dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/TCT-CS

V/v: chính sách thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 Kính gửi: Công ty Krones Aktiengesellschaft (Krones AG).
(Đ/c: Phòng VP14-01, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản số 0122/KAG không đề ngày của Công ty Krones Aktiengesellschaft (Krones AG) - Đức vướng mắc về chính sách thuế nhà thầu đối với dây chuyền máy móc, thiết bị nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Incoterms 2010 thì ba điều khoản thương mại quốc tế: CIF, CIP, DAP đều quy định người bán chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm chỉ định và chi phí đóng gói hàng hóa, người mua không phải chịu các khoản chi phí này.

Tại khoản 1 khoản 2 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định đối tượng áp dụng của Thông tư:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Krones AG ký hợp đồng với Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên để cung cấp hàng hóa theo điều kiện thương mại CIF/CIP/DAP - Incoterms 2010 kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử… đồng thời các Bên ký Phụ lục hợp đồng liệt kê từng phần giá trị hợp đồng, trong đó có giá trị phần “đóng gói” ở nước ngoài và “vận chuyển” từ nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam thì phần giá trị đóng gói, vận chuyển từ nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam là các chi phí mà người bán (Công ty Krones AG) chịu phải được tính, cấu thành trong giá trị hàng hóa (máy móc thiết bị), không được xác định là các dịch vụ tách rời do Công ty Krones AG cung cấp cho Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên ở nước ngoài. Vì vậy, Công ty Krones AG thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC và giá trị hàng hóa tính thuế nhà thầu trong trường hợp này bao gồm cả giá trị đóng gói, vận chuyển ở nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam..

Ngoài ra, đề nghị Công ty Krones AG nghiên cứu kỹ các điều kiện thương mại quốc tế theo Incoterms 2010 mà Công ty Krones AG và Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên lựa chọn để thực hiện theo hợp đồng mua bán hàng hóa đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người bán, người mua theo đúng bản chất các điều khoản thương mại quốc tế này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Krones AG biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An (để biết);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, HTQT (TCT);
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.