Open navigation

Công văn 3028/BTC-QLCS ngày 04/04/2022 Thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3028/BTC-QLCS

V/v thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; trong đó tại điểm g mục 3 Phần IV của Nghị quyết Chính phủ giao Bộ Tài chính: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết s 43/2022/QH15; quy định về giảm tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp các khoản thuế, tiền thuê đất theo nội dung tại tiết a và tiết b điểm 3 mục II Nghị quyết này. Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính xin gửi Bộ Tư pháp thẩm định đối với Hồ sơ dự thảo Quyết định nêu trên (Tài liệu kèm theo).

Đ kịp trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án nêu trên và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 15/4/2022 để tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (đ
 b/c);
 - VPCP (để ph
i hợp);
 - Các Vụ: PC, HCSN, NSNN;

- TCT
 - Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Xuân Hà

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.