Open navigation

Công văn 620/TB-TCT ngày 22/12/2022 Áp dụng quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 15_2022_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/TB-TCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP NGÀY 28/01/2022

Triển khai quy định về giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Tổng cục Thuế đề nghị các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử) nghiên cứu, nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ theo hiệu lực quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Tổng cục Thuế đề nghị các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thông báo các nội dung thay đổi đến các khách hàng của Tổ chức để triển khai theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các tổ chức nắm được và phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- PTCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (để thực hiện);
- Vụ TTHT, Văn phòng (để đăng tải lên
cổng thông tin điện tử ngành Thuế);
- Lưu: VT, CNTT.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Phạm Quang Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.