Open navigation

Công văn 05/HD-LĐLĐ ngày 02/03/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 trong hệ thống công đoàn thành phố

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/HD-LĐLĐ

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023 TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Hướng dẫn số 75/HD-TLĐ ngày 09/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong các cấp công đoàn. Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục Đích:

- Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN).

- Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và NSDLĐ trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

- Thông qua các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với người lao động.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, thu hút sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động

- Gắn hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ với Tháng Công nhân; kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023:

“Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”

2. Thời gian và phạm vi triển khai:

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023.

- Phạm vi triển khai: Triển khai đến Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức Lễ phát động cấp thành phố:

Kết hợp cùng Lỗ khai mạc “Tháng công nhân lần thứ 15”.

4. Các nội dung trọng tâm:

4.1. Các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ:

Đổi mới và tăng cường các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ cả trực tiếp và trực tuyến tới các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động; tổ chức các hội thi, tìm hiểu, tọa đàm, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, cảnh báo, sổ tay, tờ rơi, hướng dẫn về chủ đề, nội dung triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023; đa dạng hóa nhiều hình thức thông tin, truyền thông phù hợp trên nhiều kênh, phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại thông minh, hệ thống các đài phát thanh quận, huyện, xã, phường, doanh nghiệp.

4.2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ

- Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; xây dựng các mô hình sáng kiến tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19, trọng tâm về văn hóa an toàn và tăng trưởng xanh; triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của địa phương, ngành, doanh nghiệp qua đó thúc đẩy sự tham gia của NSDLĐ và NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ.

- Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

- Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo dám ATVSLĐ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

- Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 về “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và đưa các chỉ tiêu của Nghị quyết thành chỉ tiêu phấn đấu hàng năm để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực.

4.3. Các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ

- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội theo quy định.

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố và các ngành chức năng địa phương, tham gia công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát ATVSLĐ tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ TNLĐ, BNN như xây dựng, điện, hóa chất, cơ khí, làm việc trong không gian hạn chế; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đo kiểm môi trường lao động, công tác huấn luyện về ATVSLĐ; công tác khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng bằng hiện vật, đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn ca, an toàn vệ sinh thực phẩm cho NLĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc đánh giá nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ và phương án chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động tại nơi làm việc.

4.4. Tổ chức các hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ

- Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tăng cường đối thoại, thương lượng về điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động trong Thỏa ước lao động tập thể, nhất là nội dung về nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động theo Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tư vấn cụ thể về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công đoàn, NSDLĐ và NLĐ trong công tác ATVSLĐ; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, người lao động khu vực phi kết cấu nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở, tổ, đội, phân xưởng, nhà máy, các công trình xây dựng, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh... về đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất; chủ động trong công tác phòng ngừa, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, huấn luyện chuyên đề về ATVSLĐ gan với huấn luyện thực hành, nâng cao kỹ năng.

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, người sử dụng lao động, người lao động, an toàn vệ sinh viên như: Tọa đàm, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình điển hình về ATVSLĐ; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ như nghiên cứu xây dựng văn hóa an toàn và phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Tổ chức hội thi, tìm hiểu về ATVSLĐ, An toàn vệ sinh viên giỏi, đa dạng hóa các hình thức thi như: Thi viết, thi online tìm hiểu về ATVSLĐ...

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

- Thực hiện rà soát, thống kê danh sách công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố phục vụ cho công tác thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với các công nhân bị TNLĐ, BNN có hoàn cảnh khó khăn, triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Trao tặng “Sổ tiết kiệm” dài hạn cho công nhân bị TNLĐ có tỷ lệ thương tật từ 61%, là đoàn viên công đoàn, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, có hoàn cảnh khó khăn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

1.1. Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Thành phố.

- Tham mưu xây dựng hướng dẫn trong hệ thống công đoàn về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện các nội dung thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các mục 4.2, 4.3, 4.4.

- Lập dự trù kinh phí các nội dung do Ban phụ trách.

1.2. Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố.

- Triển khai các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách và kiến thức về ATVSLĐ, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây TNLĐ, BNN tới các doanh nghiệp, người lao động, tuyên truyền các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023. (mục 4.1).

- Xây dựng và hướng dẫn các cấp công đoàn đa dạng các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động: video clip, infographic, pano, áp phích, băng rôn, tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động hướng tới cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động.

1.3. Trung tâm công tác xã hội Công đoàn thành phố.

Phối hợp với Ban chính sách pháp luật và Tổ chức tài chính vi mô CKP tiến hành thẩm tra xác minh các trường hợp công nhân bị TNLĐ nặng, bệnh nghề nghiệp (BNN) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tham mưu trình Thường trực tặng sổ tiết kiệm.

1.4. Ban Tài chính LĐLĐ Thành phố.

Tổng hợp dự trù và chuẩn bị kinh phí các hoạt động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

2. Nội dung hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Căn cứ các chương trình hoạt động chung của thành phố, cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng chương trình tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn đáp ứng được yêu cầu, thiết thực và hiệu quả của “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2023 cụ thể như sau:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, “Tháng công nhân” lần thứ 15 năm 2023, trong đó cần lồng ghép các hoạt động như “ngày hội vì sức khỏe người lao động”, thông tin tuyên truyền phát tài liệu, ấn phẩm, tập huấn, tọa đàm, hội thi tìm hiểu, triển lãm tranh ảnh, phát động vệ sinh máy móc, thiết bị và các hoạt động gắn với việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, từ đó tạo sự lan tỏa rộng khắp.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, sự cố mất an toàn lao động.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, công tác huấn luyện, bữa ăn ca và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp.

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của NSDLĐ, NLĐ trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ và thực hiện có hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, kịp thời khen thưởng và xem xét đề xuất khen thưởng cấp Thành phố đối với đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, giải pháp cải thiện kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ.

- Thực hiện công tác rà soát, nắm tình hình để hỗ trợ cho các công nhân bị tai nạn lao động đang sinh sống trên địa bàn quận, huyện, tiếp tục thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” và đề xuất những trường hợp bị TNLĐ nặng, bệnh nghề nghiệp (BNN) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đề nghị thành phố trao tặng “Sổ tiết kiệm” dài hạn.

- Tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5, có tỷ lệ thương tật từ 31% đến dưới 50% được thực hiện từ nguồn kinh phí của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đối tượng từ 51% trở lên từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn, kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, BNN, kỹ năng phương pháp hoạt động của đội ngũ ATVSV, đoàn viên và người lao động.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tập huấn kỹ năng về công tác an toàn vệ sinh lao động cho lực lượng lao động phi chính thức, các nghiệp đoàn phù hợp theo từng ngành nghề trên địa bàn.

- Đẩy mạnh việc thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể đối với các CĐCS có đưa nội dung về chất lượng bữa ăn ca, chế độ phụ cấp an toàn vệ sinh viên, chế độ nặng nhọc độc hại... nhằm bảo vệ sức khỏe, ổn định sản xuất bền vững cho người lao động.

3. Công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với NSDLĐ duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định pháp luật, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 như: Tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5; tập huấn cho NLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên về các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội theo quy định; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ...

- Phát động các cuộc thi phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, ngày hội vì người lao động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình tại địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 về Liên đoàn Lao động Thành phố (thông qua Ban Chính sách Pháp luật, đ/c Phạm Thị Kim Hoàng, số điện thoại - 0908154749) trước ngày 06/6/2023 để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

 
Nơi nhận:
- TLĐLĐVN (Ban QHLĐ);
- Thường trực LĐLĐ.TP;
- Các ban chuyên đề, VP, VP UBKT;
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- CĐCS trực thuộc toàn diện;
 - Lưu VP, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Chí TâmPHỤ LỤC 1

KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 số 05/HD-LĐLĐ ngày 02 tháng 3 năm 2023)

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023.

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023.

- Tích cực hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

- Cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống TNLĐ, BNN

- Thực hiện nghiêm các nội qui, qui trình, giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Tuân thủ nghiêm việc trang cấp, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, sản xuất đề phòng ngừa TNLĐ, BNN

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về ATVSLĐ.

- Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

- Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm việc.

- Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

- Tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN vì an toàn và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và người lao động.PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023
(Kèm theo Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 02/3/2023 của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh)

TT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện

 

 

 

2

Ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động

 

 

 

3

Tư vấn trực tuyến về chế độ chính sách ATVSLĐ cho NLĐ

Cuộc

 

 

Số người

người

 

 

4

Các tin bài, phóng sự trên truyền hình

Tin, phóng sự

 

 

5

Các bài viết trên báo, tạp chí, fanpage, fabook của công đoàn

bài

 

 

6

Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích

chiếc

 

 

7

Tờ rơi, tranh đã phát hành

tờ

 

 

8

Ấn phẩm thông tin khác (sách, báo, bản tin, …)

quyển

 

 

9

Triển khai các phong trào thi đua về ATVSLĐ

phong trào

 

 

Số tập thể tham gia

Tập thể

 

 

Cá nhân tham gia

cá nhân

 

 

10

Số sáng kiến cải thiện điều kiện lao động về ATVSLĐ

Sáng kiến

 

 

11

Số đoàn viên, NLĐ đề nghị TLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo

người

 

 

12

Tổ chức Hội thi ATVSV giỏi

 

 

 

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

cuộc

 

 

Số người tham gia

người

 

 

Công đoàn cơ sở

cuộc

 

 

Số người tham gia

người

 

 

13

Tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên

 

 

 

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

 

 

 

Số lớp

lớp

 

 

Số người tham gia

người

 

 

Công đoàn cơ sở

 

 

 

Số lớp

lớp

 

 

Số người tham gia

người

 

 

14

Tổ chức giám sát, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ được tổ chức trong 6 tháng/2023

 

 

 

Số DN công đoàn phối hợp giám sát, kiểm tra liên ngành

DN

 

 

Số vi phạm được phát hiện

Vi phạm

 

 

15

CĐCS phối hợp với người SDLĐ tự kiểm tra về ATVSLĐ

 

 

 

Số cuộc

Cuộc

 

 

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện

Nguy cơ

 

 

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung

Nội quy, quy trình

 

 

16

An toàn vệ sinh viên

 

 

 

Số doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên

DN

 

 

Số lượng an toàn vệ sinh viên

người

 

 

17

Tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ

 

 

 

Số DN có tổ chức bữa ăn ca

DN

 

 

Số doanh nghiệp đảm bảo mức ăn ca theo Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của BCH Tổng Liên đoàn

DN

 

 

18

Số CNLĐ bị TNLĐ, BNN Công đoàn tổ chức thăm, tặng quà

Người/gia đình

 

 

Số tiền thăm hỏi

đồng

 

 

19

Khen thưởng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, ATVSLĐ”

 

 

 

Tập thể

 

 

 

- Cờ

chiếc

 

 

- Bằng khen

chiếc

 

 

- Giấy khen

chiếc

 

 

Cá nhân

 

 

 

- Bằng khen

chiếc

 

 

- Giấy khen

chiếc

 

 

20

Số vụ TNLĐ xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2023

vụ

 

 

Trong đó:

Tổng số người bị TNLĐ

người

 

 

 

Số vụ chết người

vụ

 

 

 

Số người chế

người

 

 

 

Số người bị thương nặng

người

 

 

21

Số vụ TNLĐ xảy ra trong tháng 5/2023

vụ

 

 

Trong đó:

Tổng số người bị TNLĐ

người

 

 

 

Số vụ chết người

vụ

 

 

 

Số người chế

người

 

 

 

Số người bị thương nặng

người

 

 

22

Khám sức khỏe định kỳ

 

 

 

Số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ

đơn vị

 

 

Số người lao động được khám

người

 

 

23

Kinh phí chi tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động:

 

 

 

Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của đơn vị

đồng

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

 

 

Ngân sách công đoàn

đồng

 

 

24

Các hoạt động khác (Nếu có)

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.