Open navigation

Công văn 37/TB-VPCP ngày 20/02/2023 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/TB-VPCP

Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 01 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2022 và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp công tác năm 2023. Cùng dự làm việc có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ,; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2022, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp so với dự báo; khó khăn, thách thức ngày càng tăng, tạo sức ép rất lớn lên quản lý, điều hành, tác động bất lợi đến phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt.

Trong thành công chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngay từ đầu năm, hai bên đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác cùng những công việc thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan tới việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân lao động; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Tổng Liên đoàn đã lựa chọn và triển khai tốt chủ đề năm 2022 về chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; đặc biệt tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. Công đoàn Việt Nam cũng tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị (với 35 đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết), xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; Chính phủ và các Bộ, ngành, chính quyền địa phương luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của tổ chức Công đoàn và người lao động trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; quan tâm lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tổ chức công đoàn và người lao động một cách thấu đáo, có trách nhiệm, nhất là về việc làm, thu nhập, nhà ở của công nhân, người lao động.

Hai bên phối hợp tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, đánh giá cao các hoạt động Chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn phát động. Phối hợp trong công tác ổn định thị trường lao động, nhất là dịp sau Tết Nguyên đán; triển khai công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động, góp phần vào việc thực hiện đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động cả nước với Chính phủ trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước.

II. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Bối cảnh tình hình chung trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, trong đó thách thức nhiều hơn, đan xen khó khăn; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng tới việc làm, thu nhập, đời sống và phương thức tập hợp người lao động, tới thị trường lao động, quan hệ lao động; thị trường lao động và quan hệ lao động xuất hiện nhiều vấn đề mới; số lượng đoàn viên, người lao động ngoài khu vực nhà nước tiếp tục tăng nhanh, chiếm tỷ lệ lớn sẽ chi phối hoạt động của tổ chức công đoàn. Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, cần quán triệt chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nội dung đã thống nhất và Quy chế phối hợp đã được ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị đã đề ra. Cần tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn một cách đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư.

3. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động, để qua mỗi cán bộ công đoàn xây dựng, bồi đắp niềm tin yêu của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

4. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, là cầu nối quan trọng của Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và người lao động. Tuyên truyền, phổ biến, đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động; đồng thời chuyển tải, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp đến Chính phủ, các cấp, các ngành để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân, đặc biệt là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

5. Tổng Liên đoàn tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động (được nêu trong Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ và Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ). Các cấp công đoàn tiếp tục làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng đối với người lao động của người sử dụng lao động. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, Bộ, ngành phối hợp với Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là vấn đề việc làm bền vững, nâng cao thu nhập; việc tuân thủ chính sách, pháp luật của người sử dụng lao động; vấn đề nhà ở, trường học cho con công nhân, người lao động; trạm y tế, nơi vui chơi giải trí, vấn đề chậm đóng bảo hiểm xã hội và rút bảo hiểm xã hội một lần. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

6. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, VCCI…) và chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, trước hết là kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với doanh nghiệp theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Công đoàn phải là một kênh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

7. Các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao, chất lượng tốt”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”; vận động đoàn viên, người lao động tích cực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

8. Ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động:

- Thứ nhất, tăng cường đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tạo việc làm bền vững, năng suất, chất lượng cao cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp đang bị suy giảm; mở rộng thị trường; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo.

- Thứ hai, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động để công nhân “an cư lạc nghiệp”.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

- Thứ ba, từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động.

Giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẩn trương tổ chức các cuộc làm việc để triển khai các nội dung, nhiệm vụ nêu trên và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2023.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1. Về Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”:

Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu các kiến nghị của Tổng Liên đoàn về các chính sách liên quan nhà ở cho công nhân, người lao động, nhà cho công nhân thuê trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014; phối hợp với các Bộ, cơ quan được giao chủ trì sửa đổi, bổ sung các Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu đối với những nội dung liên quan; chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc chồng chéo, khoảng trống của pháp luật trong thời gian chưa sửa các Luật liên quan, trình Chính phủ.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tổng hợp nội dung đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ Xây dựng nghiên cứu, lồng ghép Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” trong Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

2. Về chính sách hỗ trợ ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát lại nguồn lợi thủy sản, ngư trường, quy hoạch phát triển tàu cá, hướng dẫn ngư dân tổ chức lại sản xuất để phát triển bền vững; tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác thủy sản trên vùng biển xa bờ; đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ bảo hiểm, hỗ trợ chi phí dầu, duy tu, bảo dưỡng.

Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, các Hội, Hiệp hội thủy sản tại địa phương hỗ trợ ngành ngân hàng trong quá trình thu hồi nợ vay đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu chính sách của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm trả nợ vay ngân hàng để chính sách phát huy hiệu quả, hạn chế nợ xấu ngân hàng.

Giao các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khi ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.

3. Về chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trong đó có chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nghiên cứu tham mưu bổ sung chính sách đảm bảo đúng quy định, kịp thời và công bằng, không bỏ sót đối tượng.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ từ 06 đến 36 tháng tuổi là con công nhân tại địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2023-2030.

4. Về doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là hành vi trốn đóng, chậm đóng, trục lợi bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp, tham gia chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, chủ động đánh giá những vướng mắc trong thực hiện quy định về khởi kiện của tổ chức công đoàn theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật Công đoàn và khoản 1 Điều 14 của Luật Bảo hiểm xã hội để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện quy định này, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

5. Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các đơn vị, doanh nghiệp ngành giao thông vận tải, ngành xây dựng để thanh toán nợ tiền lương, nợ tiền bảo hiểm xã hội:

Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để kịp thời xử lý vướng mắc về nợ đọng xây dựng cơ bản, yêu cầu các doanh nghiệp của ngành thanh toán tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật.

6. Về hỗ trợ doanh nghiệp ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số

235/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ để thúc đẩy

phát triển thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội.

7. Về đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện Luật Khám chữa bệnh có quy định về việc nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách phát triển cơ sở khám chữa bệnh nơi có đông công nhân lao động; khám chữa bệnh đối với công nhân lao động có thu nhập thấp theo khoản 1 Điều 4 của Luật:

Giao Bộ Y tế nghiên cứu trong quá trình soạn thảo, xây dựng Nghị định thực hiện Luật Khám chữa bệnh sửa đổi và căn cứ các quy định hiện hành để hướng dẫn địa phương giải quyết khó khăn trong việc phát triển cơ sở khám chữa bệnh nơi đông công nhân lao động.

Giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các địa phương, đơn vị có phương thức hỗ trợ phù hợp tạo điều kiện cho công nhân, lao động có thu nhập thấp trong khám chữa bệnh.

8. Về đề nghị sớm thực hiện Đề án cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp:

Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII, trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện.

9. Về đề nghị sửa đổi Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước để giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định rõ thẩm quyền là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, được áp dụng quy định theo Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tổ chức công đoàn:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, trong đó nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận dụng quy định của Nghị định này để tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu.

10. Về đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách phù hợp để “tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021:

Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp để thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 về tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn.

11. Về đánh giá, xác định và công bố “mức sống tối thiểu” của người lao động và gia đình người lao động:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thu thập đầy đủ hơn thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, làm cơ sở Hội đồng Tiền lương Quốc gia xác định mức lương tối thiểu vùng hàng năm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện, đồng thời theo dõi đôn đốc và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả./.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- UBTWMTTQVN;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Dầu khí VN, Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục KSTT;
 - Lưu: VT, QHĐP (2b). NQ

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.