Open navigation

Quyết định 1808/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2022 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
 - Lưu: VT, PC (02).

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn ThắngKẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 với mục đích:

a) Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp.

b) Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Hỗ trợ đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật; hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

c) Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

d) Đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM

1. Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2022, năm 2023 thuộc các lĩnh vực như: đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa…đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; các quy định liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chuyên ngành quản lý của Bộ Giao thông vận tải; xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực nêu trên.

2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thực hiện giải đáp pháp luật trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định khác liên quan.

3. Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, Cục thuộc Bộ

- Triển khai, cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được phân công trong phụ lục kèm theo của kế hoạch này và các nội dung hỗ trợ pháp lý khác theo đặc thù của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ trước ngày 25/01/2023 để thực hiện việc kiểm tra, theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các Trường) thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo đúng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ và các Cục.

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày 30/11/2023.

2. Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Giao thông vận tải khi có yêu cầu.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Duy trì chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện

I

CÁC VỤ THUỘC BỘ VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

TTCNTT

Thường xuyên

2

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Cơ quan phối hợp: TTCNTT

Ngay sau khi văn bản được ban hành

3

Thực hiện giải đáp pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và quy định của Bộ Giao thông vận tải khi có yêu cầu của doanh nghiệp

Vụ Pháp chế, Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

4

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 gửi Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

II

CÁC CỤC THUỘC BỘ

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổ chức pháp chế

Trước ngày 25/01/2023

2

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2022, 2023

Các cơ quan tham mưu thuộc Cục

Cả năm

3

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Các cơ quan tham mưu thuộc Cục

Ngay khi nhận được kiến nghị

4

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Các cơ quan tham mưu thuộc Cục

Cả năm

5

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

Các cơ quan tham mưu thuộc Cục

Thường xuyên

6

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi Bộ (qua Vụ Pháp chế) tổng hợp gửi Bộ Tư pháp

Tổ chức pháp chế

Trước ngày 30/11/2023

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.