Open navigation

Quyết định 408/QĐ-BTC ngày 20/03/2023 Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2022

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP PHÁT SINH TRONG NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2022 (triển khai thực hiện trong năm 2023):

1. Chủ thể giám sát

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan thực hiện giám sát gián tiếp đối với các trường hợp có báo cáo phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2022.

2. Đối tượng giám sát

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Các địa phương: Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Phước, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bến Tre.

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này)

3. Nội dung giám sát

Nội dung giám sát theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật số 69/2014/QH13.

4. Hình thức giám sát và thời gian giám sát

- Hình thức giám sát: Giám sát gián tiếp (giám sát sau).

- Thời gian giám sát: trước ngày 30/6/2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính công bố công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo quy định.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có liên quan phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

3. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu (bao gồm cả các cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo không phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2022 hoặc không gửi báo cáo theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13605/BTC-TCDN ngày 26/12/2022) chịu trách nhiệm quyết định phương thức giám sát theo thẩm quyền, thực hiện giám sát và gửi Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022 về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2023 theo quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP (theo Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (theo Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này);
- Vụ TCNH; Vụ PC; Cục TH&TKTC; Thanh tra Bộ;
 - Lưu: VT, TCDN (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Cao Anh TuấnPHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-BTC ngày 20/3/2023 của Bộ Tài chính)

TT

Cơ quan đại diện chủ sở hữu

I

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1

Bộ Quốc phòng

2

Bộ Giao thông vận tải

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

II

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Hà Nội

2

Hà Tĩnh

3

Quảng Trị

4

Bình Phước

5

Quảng Nam

6

Khánh Hòa

7

Đắk Lắk

8

Gia Lai

9

Lâm Đồng

10

Vĩnh Phúc

11

Thái Bình

12

Hòa Bình

13

Phú Thọ

14

Quảng Ninh

15

Bến TrePHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 408/QĐ-BTC ngày 20/3/2023 của Bộ Tài chính)

TT

Cơ quan đại diện chủ sở hữu

Doanh nghiệp được đầu tư vốn nhà nước phát sinh trong năm 2022 theo báo cáo của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Phương thức giám sát

Ghi chú

I

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1

Bộ Quốc phòng

 

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

Bộ Quốc phòng

Gián tiếp (giám sát sau)

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động và chịu trách nhiệm thực hiện giám sát theo thẩm quyền, gửi kết quả giám sát về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2023 để tổng hợp chung

2

Bộ Giao thông vận tải

1. Các doanh nghiệp:

- Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

- Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

- Công ty mẹ -Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

- Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

2. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

Bộ Giao thông vận tải

Gián tiếp (giám sát sau)

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự án xây dựng cơ bản hoàn thành.

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Gián tiếp (giám sát sau)

4

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt.

Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Gián tiếp (giám sát sau)

5

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC): Nguồn vốn đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương, Quỹ HTSX&PTDN và nguồn khác.

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Gián tiếp (giám sát sau)

II

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Hà Nội

1. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC):

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn khác.

2. Các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Đáy; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Nhuệ:

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn nhận bàn giao công trình đã hoàn thành.

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động và chịu trách nhiệm thực hiện giám sát theo thẩm quyền, gửi kết quả giám sát về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2023 để tổng hợp chung

2

Hà Tĩnh

1. Các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh:

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh:

2. Nguồn vốn đầu tư: điều chỉnh vốn điều lệ thông qua bàn giao các công trình.

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

3

Quảng Trị

1. Các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH MTV QLKTCTTL

- Công ty THHH MTV Xổ số.

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

4

Bình Phước

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước.

- Nguồn vốn đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

5

Quảng Nam

- Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương đầu tư vào các công trình thủy lợi

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

6

Khánh Hòa

1. Các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa.

- CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa.

- CTCP Đô thị Cam Ranh.

2. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn khác.

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

7

Đắk Lắk

- Công ty TNHH MTV Sổ số kiến thiết.

- Nguồn vốn đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

8

Gia Lai

1. Các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku.

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nák.

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai.

2. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

9

Lâm Đồng

1. Các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai.

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh.

2. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách địa phương

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động và chịu trách nhiệm thực hiện giám sát theo thẩm quyền, gửi kết quả giám sát về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2023 để tổng hợp chung

10

Vĩnh Phúc

1. Các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn.

- Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch.

- Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo.

- Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên.

2. Nguồn vốn đầu tư: nguồn ngân sách địa phương

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

11

Thái Bình

1. Các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình.

Nguồn vốn đầu tư: nguồn ngân sách địa phương và nguồn khác.

2. Công ty TNHH MTV XSKT Thái Bình:

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn khác.

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

12

Hòa Bình

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình.

- Nguồn vốn đầu tư: ngân sách địa phương

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

13

Phú Thọ

1. Công ty TNHH MTV KTCTTL Phú Thọ: Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương.

2. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Phú Thọ: Nguồn vốn đầu tư: Lợi nhuận sau thuế.

3. CTCP Cấp nước Phú Thọ:

Nguồn vốn đầu tư: Cổ tức được chia bằng cổ phần

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

14

Quảng Ninh

1. Các doanh nghiệp

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh.

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi miền Đông.

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh.

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương, Quỹ phòng chống thiên tai, Dự phòng ngân sách.

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

15

Bến Tre

Giảm vốn tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

cơ quan đại diện chủ sở hữu

Gián tiếp (giám sát sau)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.