Open navigation

Quyết định 1289/QĐ-UBND ngày 06/04/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/QĐ-UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 907/TTr - SKHCN ngày 20 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 04 (bốn) thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc -tthc/default.aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC;
- TTUB: CT;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;
 - Lưu: VT, KSTT/L.

CHỦ TỊCH
 Phan Văn MãiDANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1.

Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được xác nhận là hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

- Trong thời hạn 10 ngày sau khi nhận được hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Tổ thẩm định phí thực hiện nhiệm vụ.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thuyết minh đã hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định phê duyệt.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải tối thiểu 60 ngày trên cổng thông tin điện tử.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Không

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 13 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 1826/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Thời hạn giải quyết

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được xác nhận là hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

- Trong thời hạn 10 ngày sau khi nhận được hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Tổ thẩm định phí thực hiện nhiệm vụ.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thuyết minh đã hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định phê duyệt.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải tối thiểu 60 ngày trên Cổng thông tin điện tử.

2. Trình tự thực hiện TTHC

-Tổ chức đủ điều kiện gửi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về Sở Khoa học và Công nghệ.

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc mở, kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ không hợp lệ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được xác nhận là hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Thời gian hoàn thiện hồ sơ của cá nhân, tổ chức

- Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được hồ sơ đã hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Tổ thẩm định.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thuyết minh đã hoàn thiện, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định phê duyệt.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải tối thiểu 60 ngày trên Cổng thông tin điện tử.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ

+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Kết quả thủ tục hành chính: bổ sung nội dung “văn bản thông báo hồ sơ không được phê duyệt có nêu rõ lý do”.

2.

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 15 ngày làm việc.

- Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ - 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Không

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Trình tự thực hiện TTHC:

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến Sở Khoa học và Công nghệ nơi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Khoa học và công nghệ thông báo để người nộp bổ sung, hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày làm việc.

+ Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận kết quả đánh giá hồ sơ của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.

2. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kết quả thủ tục hành chính: bổ sung nội dung “văn bản thông báo hồ sơ không được phê duyệt có nêu rõ lý do”.

3

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 15 ngày làm việc.

- Phê duyệt kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu để xem xét hỗ trợ kinh phí, mua: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của Hội đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Không

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Quyết định số 1573/QĐ- BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Trình tự thực hiện TTHC:

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến Sở Khoa học và công nghệ nơi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ứng dụng.

+ Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu để xem xét hỗ trợ kinh phí, mua: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng.

2. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

3. Kết quả thủ tục hành chính: bổ sung nội dung “văn bản thông báo hồ sơ không được phê duyệt có nêu rõ lý do”.

4

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 15 ngày làm việc.

- Phê duyệt sáng chế, sáng kiến để xem xét mua: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Không

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Trình tự thực hiện TTHC:

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị mua sáng chế, sáng kiến đến Sở Khoa học và Công nghệ nơi sáng chế, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả ở quy mô nhỏ.

+ Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Phê duyệt sáng chế, sáng kiến để xem xét mua: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng.

2. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

Thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kết quả thủ tục hành chính: bổ sung nội dung “văn bản thông báo hồ sơ không được phê duyệt có nêu rõ lý do”.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.