Open navigation

Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 15/03/2022 Miễn thị thực cho công dân các nước

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN CÁC NƯỚC: CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC, CỘNG HÒA PHÁP, CỘNG HÒA I-TA-LI-A, VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA, LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN, LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN, VƯƠNG QUỐC NA-UY, CỘNG HÒA PHẦN LAN VÀ CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Chính phủ đối với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bn số 463/BC-BNG-LS-m ngày 01 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu tại Điều 1 được thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế các Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020, số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2020 và số 29/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2020 và số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương với các nước.

Điều 4. Bộ Ngoại giao chủ trì tổng kết, đánh giá và kiến nghị với Chính phủ việc gia hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt chính sách miễn thị thực đơn phương quy định tại Nghị quyết này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 - Các bộ, c
ơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 - Văn phòng Tr
ung ương và các Ban của Đảng;
 - Văn phòng Tổng Bí t
;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
 - Viện kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
 - Ủy ban trung ương Mặt trận T
ổ quốc Việt Nam;
 - Cơ quan trung ương của các đoàn th
ể;
- VPCP; BTCN, các PCN, Tr lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Phạm Bình Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.