Open navigation

Công văn 5482/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2022 Vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5482/TCHQ-GSQL

V/v vướng mc hoạt động xuất nhập khtại ch

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

 Kính gi: Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.H Chí Minh.
(Đ/c: 107 Nguyn Du, Phường BếThành, Quận 1 TP.H Chí Minh)

Tổng cục Hi quan nước Cộng hoà Xã hi Ch nghĩa Việt Nam kính chào Tổng Lãnh sự quáHàn Quốc và hân hạnh phúđáp công hàm số KCH-22-895 ngày 02/11/2022 phản ánh kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quđang đầtư tại tỉnh Bình Dương liên quan đến hoạt động xuất nhập khtại ch như sau:

Thủ tục hi quan đối vi hoạt động xuất nhp khẩu tại ch quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính ph trước đây đã được quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, theo đó về bản cht hàng hóa được giao và nhận tại Việt Nam, giữa hai doanh nghiệp Việt Nam và đốtác nước ngoài. Thủ tục hi quan đối với hoạt động xuất nhập khtại ch hiện vn đang được thực hiện bình thường, do đó đối với lo lng các vưng mc có th phát sinh liên quan đến cách hiểu về “tổ chức, cá nn nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Tng cục Hi quan s rà soát, đánh giá tổng th về pháp lý liên quan, báo cáo cơ quan có thm quyền và thông tin li sớm nhất.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Ch nghĩa Việt Nam xin gửi ti Tổng Lãnh sự quán Hàn Quc tại TP.Hồ Chí Minh li chào trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 -
 Lưu: VTGSQL(3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.