Open navigation

Công văn 5496/TCHQ-TXNK ngày 19/12/2022 Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khai báo là nguyên liệu làm dược liệu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5496/TCHQ-TXNK

V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
(Nhà B11, Khu đô thị Sông Đà 2, ngõ 175 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội)

Tng cục Hải quan nhận được công văn số 13009/BTC-CST ngày 08/12/2022 của Bộ Tài chính chuyển công văn số 113/2022/ĐTHN ngày 21/11/2022 của Tạp chí điện tử Hòa nhập đề nghị giải đáp vướng mắc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khai báo là nguyên liệu làm dược liệu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểl khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội quy định mức thuế suất 5% áp dụng đối với “sn phm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về thuế suất thuế GTGT:

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khon 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau:

e) Sn phm hóa dược, dược liu là nguyên liu sn xut thuc chữa bnh, thuốc phòng bnh quy định tại Điểm l Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“Điều 10. Thuế suất 5%

11. Thiết bị, dụng cụ y tế gm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dừng để khám, chữa bệnh: các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng đ m, điều trị vết thương, ô tô cứu thương: dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu: bơm kim tiêm: dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế: thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phm, nguyên liu làm thuốc, trừ thực phm chức năng: vắc-xin: sinh phm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền: vật tư hoá cht xét nghiệm, diệt khun dùng trong y tế: mũ, quáo, khu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và cht làm đầy da (không bao gm mỹ phm).”

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khu Việt Nam quy định: “Trường hợp hàng hóa dược quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế sut thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó ".

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 ca Bộ Tài chính quy định:

“Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thng nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biu thuế nhập khưu đãi không phù hợp với hưng dn tại Thông tư này thì thực hiện theo hưng dn tại Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp “sản phm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuc phòng bệnh” đã được quy định cụ thể thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% và thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT. Khi các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng khai báo tên hàng là dược liệu và nhập khẩu theo Giấy phép nhập khẩu dược liệu của Bộ Y tế cấp thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng dược liệu theo quy định của pháp luật về dược, nhưng chưa kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm l khon 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định tại Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan tr lời đ Tạp chí điện tử Hòa Nhập được biết.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Lưu Mạnh Tư
ng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.