Open navigation

Công văn 549/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2023 Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc thú y

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/TCHQ-TXNK

V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH Advance Phamar Việt Nam.
(Số 11, Lô C3, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/APV-ThueGTGT ngày 01/02/2023 của Công ty TNHH Advance Phamar Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc thú y. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm l, khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì thuốc phòng bệnh, chữa bệnh thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung khon 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: “thuốc phòng bệnhchữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính: 1. Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó... ”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng nhập khẩu được cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là thuốc thú y theo quy định của pháp luật về thú y và đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Advance Phamar Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
 - P
TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.