Open navigation

Công văn 550/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2023 Hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15_2022_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ EMC.
(số 10, ngách 189, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2612/EMC ngày 26/12/2022 của Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ EMC đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ đối với mặt hàng máy cắt CNC Fiber Laser EMC-1530BASIC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp hàng hóa có tên mô tả “Loại khác” thuộc Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP là hàng hóa thuộc một trong các Nhóm đã được nêu tên cụ thể từ Mục I đến Mục VI và không thuộc các phân nhóm đã được nêu cụ thể tại các Nhóm này.

Tại Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP - Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin quy định như sau: STT 07- loại khác, Mục IV Thiết bị điện t chuyên dùng tích dấu (*). Tại phần Ghi chú (cuối Phụ lục III) có quy định: “Các dòng hàng có ký hiệu (*) cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục này, thực hiện khai  HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu”.

Theo đó, trường hợp mặt hàng máy cắt CNC Fiber Laser EMC-1530 BASIC nhập khẩu nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ EMC biết./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để thực hiện);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.