Open navigation

Công văn 5520/TCHQ-TXNK ngày 20/12/2022 Thuế giá trị gia tăng thiết bị dụng cụ y tế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5520/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Quốc Tế.
(48 Hai Bà Trưng, TP. Buôn Mê Thut, tỉnh Đắk Lắk)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2428/PC-VPCP ngày 1/12/2022 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 109/CV-CT ngày 20/11/2022 của Công ty TNHH Dược phẩm Quốc Tế đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế tại thời đim từ năm 2018 đến trước ngày 01/8/2021. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trước ngày 1/8/2021

Căn cứ Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng đ khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng đ m, điều trị vết thương, ô tô cu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phm chức năng; vắc-xin; sinh phm y tế, nước cất đ pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, qun áo, khu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa cht xét nghiệm, diệt khun dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Bộ Tài chính đã có các công văn hướng dẫn: Công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015; Công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015, Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017.

Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế, không quy định việc áp dụng chính sách thuế GTGT. Việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Luật, Nghị định, Thông tư về thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn Luật, Nghị định, Thông tư.

2. Từ ngày 1/8/2021

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, b sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính) có hiệu lực thi hành ngày 1/8/2021, quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ y tế: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng đ m, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị y tế có Giấy phép nhập khu hoặc Giy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công b tiêu chun theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện qun lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã s hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế và văn bsửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất đ pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quáo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và cht làm đầy da (không bao gồm mỹ phm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khun dùng trong y tế.””.

3. Căn cứ Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định:

“Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bn quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bn quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bn đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vn đề thì áp dụng văn bn có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vn đ thì áp dụng quy định của văn bn quy phạm pháp luật ban hành sau....”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khu hàng hóa vào thời điểm văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thì áp dụng theo quy định đó. Trường hợp Công ty TNHDược phẩm Quốc Tế nhập khẩu thiết bị, dụng cụ y tế trước ngày 1/8/2021 thực hiện theo quy định tại Khon 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC; từ ngày 1/8/2021 thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 43/2021/TT-BTC. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khu hàng hóa để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dược phm Quốc Tế biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Văn phòng Chính ph
ủ  b/c);
- Bộ Tài chính (đ b/c);
 - PTCT Lưu Mạnh Tưở
ng  b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.