Open navigation

Công văn 603/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2023 Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị chuyên dụng cho việc siêu âm và xét nghiệm cho gia súc gia cầm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/TCHQ-TXNK

V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ thú y Việt Nam. 
(Tầng 12 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Đ
ường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01.2023/TBTYVN của Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ thú y Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị chuyên dụng cho việc siêu âm và xét nghiệm cho gia súc, gia cầm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính đã có các công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015, công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các Cục Thuế tỉnh, thành phố về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: “Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế”.

Theo đó, trường hợp mặt hàng thiết bị chuyên dụng dành riêng cho việc siêu âm và xét nghiệm cho gia súc, gia cầm chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015, điểm 1 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 nêu trên phải có văn bản của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế (Văn bản xác nhận có xác định cụ thể cấu tạo kỹ thuật của mặt hàng như model, thông số kỹ thuật, chức năng chi tiết...).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ thú y Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.