Open navigation

Công văn 604/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2023 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/TCHQ-TXNK

V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư khoa học quốc tế.
(BT1B-A312 Khu đ
ô thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-0602/2023 ngày 06/02/2023 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư khoa học quốc tế đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính (hiệu lực từ ngày 01/8/2021) sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“Thiết bị y tế có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đáp ứng các quy định về Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp không đáp ứng quy định nêu trên thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

2. Về việc thông quan hàng vật tư y tế loại C, D chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D không thuộc chức năng, thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời kiến nghị của công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư khoa học quốc tế được biết./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.