Open navigation

Công văn 104/TB-BGTVT ngày 04/04/2023 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp về công tác thu phí điện tử không dừng các dự án hoàn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT LÊ ĐÌNH THỌ TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC THU PHÍ ĐIỆN TỬ KHÔNG DỪNG CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2023, 2024.

Ngày 17/03/2023 tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp về công tác thu phí điện tử không dừng các dự án hoàn thành trong năm 2023, 2024. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Pháp chế, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường; Cục Quản lý đầu tư xây dựng; Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường cao tốc Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo và ý kiến các thành viên dự họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ kết luận như sau:

1. Giao Cục Đường bộ Việt Nam: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật làm cơ sở để triển khai đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng trên các tuyến cao tốc, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông cho các tuyến cao tốc trên toàn quốc. Trong đó, lưu ý làm rõ mô hình thiết kế thu phí kín cho các trạm thu phí trên cao tốc (theo mô hình thu phí đang triển khai cho các tuyến cao tốc hiện nay), các tiêu chí kết nối và các giải pháp kỹ thuật cơ bản để các Nhà đầu tư có căn cứ phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, tổ chức thực hiện; thời gian trình Bộ trước ngày 24/03/2023.

2. Giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng rà soát, báo cáo về các thủ tục đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng và hệ thống giao thông thông minh của 11 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; thời gian trình Bộ trước ngày 24/03/2023.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Các cơ quan dự họp (th/h);
 - Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Uông Việt Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.