Open navigation

Công văn 1925/BKHĐT-ĐTNN ngày 17/03/2023 Tổng hợp thông tin doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/BKHĐT-ĐTNN

V/v tổng hợp thông tin các doanh nghiệp có khả năng bị ảnh hưởng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình trao đổi và tiếp xúc với các tập đoàn đa quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được một số ý kiến quan ngại về việc khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng khi thuế suất tối thiểu toàn cầu[1] được áp dụng chính thức tại một số quốc gia trên thế giới và đề nghị Việt Nam sớm có các giải pháp.

Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp ứng phó khi thuế tối thiểu toàn cầu được chính thức áp dụng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban:

1. Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo các nội dung tại Phụ lục I.

2. Báo cáo tổng hợp theo đề cương gửi tại Phụ lục II.

Ý kiến bằng văn bản của Quý Ủy ban đề nghị gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 3 năm 2023 để kịp tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: anh Đỗ Xuân Huy, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. SĐT: 0392882999/ 0243.7343762. Email: huydx@mpi.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐTNN (DA).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Bích NgọcPHỤ LỤC I

TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC DOANH NGHIỆP

Stt
 (1)

Tên doanh nghiệp tại Việt Nam
 (2)

Tên Tập đoàn đa quốc gia
 (3)

Tên dự án
 (4)

Ngành nghề kinh doanh
 (5)

Tổng vốn đầu tư
 (6)

Địa điểm
 (7)

Doanh thu
 (8)

Ưu đãi thuế TNDN đang được hưởng
 (9)

Các ưu đãi/ hỗ trợ đầu tư khác (ngoài thuế TNDN)
 (10)

Mức độ ảnh hưởng
 (11)

Kiến nghị/ Giải pháp/ Kế hoạch ứng phó
 (12)

Vốn đăng ký

Vốn thực hiện

Tại Việt Nam

Trên Toàn cầu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

(1) Tên tổ chức kinh tế thành lập tại Việt Nam.

(2) Tên nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Đề nghị ghi rõ tên quốc gia của nhà đầu tư.

(4) Nêu các dự án trên địa bàn của tỉnh, thành phố.

(5) Theo hệ thống phân ngành kinh tế của Việt Nam tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

(6) Đơn vị: Đô la Mỹ.

(8) Đơn vị: Đô la Mỹ. Thống kê trong 04 năm từ 2019, 2020, 2021 và 2022.

(9) Đề nghị ghi rõ mức thuế ưu đãi đang được hưởng và thời gian hưởng.

(9) Ghi rõ các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác ngoài ưu đãi về thuế TNDN.

(10) Mức độ ảnh hưởng của Công ty khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng chính thức (ví dụ: phần công ty bị quốc gia mẹ tính thuế thêm).PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

I. Thống kê các doanh nghiệp ĐTNN bị ảnh hưởng khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

1. Số lượng doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dưới 15% (đề nghị tổng hợp theo quốc gia và ngành nghề kinh doanh)

2. Số lượng doanh nghiệp dự kiến bị ảnh hưởng bởi thuế tối thiểu toàn cầu

3. Số lượng doanh nghiệp đang được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác ngoài ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Đánh giá mức độ ảnh hưởng với doanh nghiệp khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, trong đó cần thống kê phần thuế dự kiến công ty mẹ phải trả thêm tại quốc gia sở tại.

II. Tổng hợp kiến nghị, giải pháp, kế hoạch ứng phó của các doanh nghiệp ĐTNN chịu ảnh hưởng bởi thuế tối thiểu toàn cầu

1. Kế hoạch ứng phó của doanh nghiệp ĐTNN

2. Các đề xuất, kiến nghị

III. Kiến nghị, giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

 

 


[1] Các công ty đa quốc gia có doanh thu hợp nhất toàn cầu hàng năm từ 750 triệu EUR (tương đương khoảng 870 triệu USD) trong ít nhất 2 năm trong giai đoạn 4 năm liền kề trước năm soát xét sẽ là đối tượng bị áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu (15%).

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.