Open navigation

Quyết định 522/QĐ-BTTTT ngày 31/03/2023 Phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số phát triển

BỘ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM ĐẦU MỐI THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA NĂM 2023 PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 186/QĐ-BTTTT NGÀY 11/02/2022

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

Căn cứ Quyết định số 466 /QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các đơn vị đầu mối thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị đầu mối thúc đẩy đối với mỗi nền tảng số quốc gia

a) Định kỳ hàng năm tổ chức, thực hiện rà soát, ban hành, sửa đổi, cập nhật hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, cập nhật văn bản hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với nền tảng số quốc gia; đánh giá tình hình thực tiễn và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức, thực hiện đánh giá, kiểm định, công bố, sửa đổi, cập nhật danh sách nền tảng số đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

c) Tổ chức, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nền tảng số đã được công bố đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

d) Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia thuộc phạm vi phụ trách, bao gồm tối thiểu các nội dung sau: Doanh nghiệp chủ quản nền tảng số; Tên nền tảng số; Mô hình, kết quả triển khai tham khảo; Mức độ phổ biến; Chi phí triển khai hoặc báo giá tham khảo.

Điều 3. Phối hợp cung cấp thông tin nền tảng số quốc gia hàng tuần

a) Phân công đầu mối triển khai thực hiện và phối hợp, cung cấp thông tin kết quả triển khai cho Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

b) Định kỳ thứ 5 hàng tuần, các đầu mối triển khai thực hiện tổng hợp kết quả đạt được trong tuần theo biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này và gửi kết quả về Vụ Kinh tế số và Xã hội số tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

c) Số liệu, thông tin cung cấp tính từ thời điểm thứ 6 tuần liền kề trước tới thứ 5 tại thời điểm cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Các nền tảng số mới có số lượng người dùng đáng kể/lớn; Kết quả, số lượng phát triển người dùng, khách hàng mới của các nền tảng số đang theo dõi; Danh sách các nền tảng số đã được đánh giá, doanh nghiệp triển khai tốt hoặc có cách làm hay.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có tên tại Phụ lục 01 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Cổng TTĐT Bộ;
 - Lưu: VT, KTS&XHS (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy Dũng

 

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.