Open navigation

Quyết định 834/QĐ-BCT ngày 04/04/2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định 06_QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Công Thương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ Công an, VPCP (để p/h);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;
 - Lưu: VT, TMĐT (CPS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật TânKẾ HOẠCH THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 834/QĐ-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2023
  của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Xây dựng hoàn thiện, thể chế, chính sách

1.

Xây dựng Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Đề án số 06 năm 2023

Cục TMĐT và KTS

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế

Tháng 3/2023

2.

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6/2023

3.

Rà soát, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để chuyển đổi quy trình, phương thức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ trực tiếp sang môi trường điện tử theo Đề án 06 như: vấn đề bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, chia sẻ dữ liệu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chính sách miễn giảm phí, lệ phí khi thực hiện trên môi trường điện tử.

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế, Cục TMĐT và KTS, các đơn vị liên quan

Tháng 6/2023

II. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

1.

Tích hợp Ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để định danh - xác thực điện tử trong ký kết Hợp đồng điện tử và chứng thực trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

Hoàn thiện tích hợp kỹ thuật, kết nối Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục TMĐT và KTS

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 6/2023

2.

Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cục TMĐT và KTS

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 6/2023

3.

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Cục TMĐT và KTS

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 6/2023

III. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và báo cáo Đề án

1.

Phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Đề án; kịp thời báo cáo Bộ trưởng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

Cục TMĐT và KTS

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Định kỳ hàng tháng, quý, năm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.