Open navigation

Quyết định 851/QĐ-BCT ngày 07/04/2023 Phê duyệt dự án nhiệm vụ và kinh phí năm 2023 (Đợt 1) thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ NĂM 2023 (ĐỢT 1) THỰC HIỆN NHÓM CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ HÀNG VIỆT NAM THUỘC DANH MỤC CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-BCT ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quyết định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2894/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2848/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình năm 2023 thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3003/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện các chương trình năm 2023 thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ biên bản ngày 09 tháng 02 năm 2023 họp Hội đồng thẩm định các dự án, nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc Danh mục của Đề án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các dự án, nhiệm vụ và kinh phí năm 2023 (Đợt 1) thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 (Đề án) được ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nguồn kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ năm 2023 (Đợt 1) thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc Danh mục của Đề án từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế theo Quyết định số 3003/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Bộ Công Thương.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ

1. Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương (Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án): theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phê duyệt thực hiện dự án, nhiệm vụ triển khai Đề án (Đợt 1); hỗ trợ cung cấp tài liệu và hướng dẫn nội dung các hoạt động tuyên truyền phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phù hợp với mục tiêu nội dung của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ Công Thương: có trách nhiệm giao ngân sách cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ và giải ngân nguồn kinh phí triển khai dự án, nhiệm vụ năm 2023 (Đợt 1) thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các cơ quan, đơn vị triển khai các dự án, nhiệm vụ năm 2023 (Đợt 1) thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc Danh mục của Đề án tại Phụ lục kèm theo Quyết định này có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ được phê duyệt theo đúng nội dung, tiến độ; phù hợp với mục tiêu của Đề án, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Sử dụng nguồn kinh phí được giao thực hiện dự án, nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Báo cáo nội dung, tiến độ thực hiện dự án, nhiệm vụ được giao gửi Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Thị trường trong nước, Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai dự án, nhiệm vụ thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc Danh mục của Đề án; Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên gia giúp việc thực hiện Đề án và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Chỉ đạo TW CVĐ “NVNƯTDHVN”;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên;
 - Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Thắng HảiPHỤ LỤC

DANH MỤC PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ
 VÀ KINH PHÍ NĂM 2023 (ĐỢI 1)
 THỰC HIỆN NHÓM CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ HÀNG VIỆT NAM THUỘC DANH MỤC CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 851/QĐ-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2023
  của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên dự án, nhiệm vụ

Nội dung thực hiện

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí (đồng)

I

Hỗ trợ đào tạo, tư vấn kỹ năng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh

1.400.000.000

1

 

Hỗ trợ tổ chức 06 lớp đào tạo, tư vấn kỹ năng bán hàng Việt Nam cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh Việt Nam

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, Bộ Công Thương

Các đơn vị có liên quan

Năm 2023

600.000.000

2

 

Hỗ trợ tổ chức 06 lớp đào tạo, tư vấn kỹ năng bán hàng Việt Nam cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh Việt Nam

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương

Các đơn vị có liên quan

Năm 2023

600.000.000

3

 

Hỗ trợ tổ chức 02 lớp đào tạo, tư vấn kỹ năng bán hàng Việt Nam cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh Việt Nam

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm, Bộ Công Thương

Các đơn vị có liên quan

Năm 2023

200.000.000

II

Chương trình “Xây dựng và phát triển giải pháp tổng thể ứng dụng các mô hình công nghệ số cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường trong nước”

900.000.000

1

Tiếp tục xây dựng và phát triển Hệ thống Quản lý và phân phối tiêu thụ nông sản, thực phẩm ứng dụng công nghệ số cho Hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh Việt Nam tại thị trường trong nước

- Xây dựng và phát triển Hệ thống quản lý và phân phối tiêu thụ nông sản, thực phẩm Việt Nam (phần mềm hệ thống)

- Phát triển cơ sở dữ liệu sản phẩm nông sản, thực phẩm Việt tại các hợp tác xã địa phương, doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

- Chuẩn hóa thông tin đưa vào Hệ thống nền tảng cơ sở dữ liệu.

- Tổ chức các hoạt động, hội thảo phổ biến ứng dụng Hệ thống kết nối phân phối qua các nền tảng số.

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện thúc đẩy phân phối sản phẩm Việt Nam trên nền tảng số.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương

Các đơn vị có liên quan

Năm 2023

900.000.000

III

Các nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên gia giúp việc thực hiện Đề án

- Chi hoạt động thẩm định, phê duyệt, đánh giá các dự án, nhiệm vụ.

- Chi công tác phí các đoàn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai Đề án.

- Chi văn phòng phẩm, chi khác,...

 

 

 

570.000.000

TỔNG CỘNG

2.870.000.000

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.