Open navigation

Công văn 4144/TCT-CS ngày 10/11/2022 Áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ thu hoạch gỗ cây cao su

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4144/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Hiệp hội Cao su Việt Nam
(Địa chỉ: số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 165/HHCS ngày 19/9/2022 của Hiệp hội Cao su Việt Nam kiến nghị về áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ thu hoạch gỗ cây cao su. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định: “Thu nhập min thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trng (trừ thanh lý vườn cây cao su), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phm liên quan đến các sản phẩm trng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản.

Sản phm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trng của hợp tác xã và của doanh nghiệp được xác định căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam”.

Liên quan đến kiến nghị về việc ưu đãi thuế TNDN đối với thanh lý gỗ cây cao su, Tổng cục Thuế ghi nhận để trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ thanh lý cây cao su phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành cao su khi sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế có liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội Cao su Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Cục Thuế DNL;
- Vụ PC -TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.