Open navigation

Công văn 4415/TCT-DNNCN ngày 25/11/2022 Hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định 91_2022_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH 
TNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4415/TCT-DNNCN

V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam. 
(
Địa chỉ: Phòng 702, Tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Hà Nội. Điện thoại: 024 6259 8271)

Để triển khai quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

1. Thời gian Hội nghị: 01 buổi, từ 14h00 ngày 30/11/2022 (Thứ tư).

2. Địa điểm:

- Đối với các đơn vị tham gia trực tiếp: Phòng họp 426 - Trụ sở Tổng cục Thuế, 1A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Đối với các đơn vị tham gia trực tuyến: Theo đường link ứng dụng Zoom: Meeting ID: 278 287 5743; Passcode: tmdt@2022

3. Thành phần tham dự:

- Chủ trì: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh.

- Thành phần tham dự:

+ Tại điểm cầu Tổng cục Thuế: Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế: Vụ DNNCN, Cục CNTT, Cục TTKT, VP (Tổ truyền thông), Vụ TTHT, Ban Rủi ro, Tạp chí Thuế;

+ Tại điểm cầu của các Cơ quan Thuế: Cục thuế quản lý các chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT và các Cục thuế còn lại (nếu có nhu cầu);

+ Tại điểm cầu khác:

++ Hiệp Hội thương mại điện tử Việt Nam;

++ Đại diện các doanh nghiệp là chủ sở hữu các Sàn TMĐT trên toàn quốc;

++ Các tổ chức, doanh nghiệp khác có liên quan;

++ Hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan.

4. Nội dung hướng dẫn:

(1) Quy định về yêu cầu cung cấp thông tin của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT tại khoản 7, Điều 1, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ.

(2) Hướng dẫn việc đăng ký, kê khai, cung cấp thông tin của Sàn TMĐT chuyển đến Cổng dữ liệu thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trân trọng kính mời quý Hiệp hội cử đại diện tham gia chương trình hướng dẫn trực tuyến nêu trên và cung cấp thông tin đến các Sàn giao dịch TMĐT để được biết và cùng tham gia.

Đầu mối liên hệ: Chuyên viên Hà Hải Thương, SĐT: 02439.728.071- Máy lẻ: 4183, email: hhthuong@gdt.gov.vn.

Cảm ơn sự phối hợp của Quý Hiệp hội./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để b/c);
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Tạ Thị Phương Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.